B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Darování

  Autor
  /
  Podstata darování je v tom, že dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darování se uskutečňuje na základě darovací smlouvy, jejímiž stranami jsou dárce a obdarovaný, a je k němu nutná součinnost obou stran (není tedy možné něco...
 2. Darování podpory

  Autor
  /
  Darovací smlouvou se může dárce zavázat, že bude obdarovaného pravidelně podporovat. Pro takovou smlouvu zákon stanoví zvláštní pravidlo ohledně dědictví. Pokud se dárce zaváže, že bude obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.
 3. Darování pro případ smrti

  Autor
  /
  Občanský zákoník vychází ze zásady, že smluvní vázanost pro případ smrti není přípustná. Z této zásady však existují určité výjimky, přičemž jednou z nich je darování pro případ smrti. Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se podle zákona posuzuje zpravidla jako odkaz a řídí se tedy právní úpravou pořízení pro...
 4. Dědická nezpůsobilost

  Autor
  /
  Dědit může pouze osoba, která je způsobilá být dědicem. Zákon stanovuje důvody dědické nezpůsobilosti a vylučuje tak z dědického práva osoby, které se dopustily určitých závažných činů vůči zůstaviteli nebo jeho blízkým a jejichž dědické právo by odporovalo zásadám spravedlnosti a obecné morálce. Prvním z důvodů dědické nezpůsobilosti je to, že se...
 5. Dědické právo

  Autor
  /
  Dědické právo je právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní.  Jde tedy o právo, které upravuje přechod majetkových poměrů ze zemřelého člověka (zůstavitele) na jiné osoby. Z hlediska dědického práva je třeba rozlišovat pojmy dědictví a pozůstalost. Pozůstalost podle zákona tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na...
 6. Dědický nápad

  Autor
  /
  Dědické právo vzniká podle zákona smrtí zůstavitele. V tomto okamžiku tedy dědické právo vznikne, ale nabytí dědictví musí vždy potvrdit soud. Z tohoto ustanovení plyne, že se případní dědici nemusí o své právo nijak přihlašovat, neboť jim vzniká již smrtí zůstavitele a soud pak pouze na základě dědických titulů zhodnocuje, kdo je...
 7. Dělitelné plnění

  Autor
  /
  Pokud je na jedné straně více dlužníků nebo více věřitelů, jejich postavení závisí mimo jiné na tom, zda se jedná o plnění dělitelné nebo nedělitelné. Dělitelné plnění je takové, u kterého je možné, aby každý z dlužníků splnil pouze svou poměrnou část (například zaplacení finanční částky). Zákon stanoví, že každý z několika...
 8. Délka promlčecí lhůty

  Autor
  /
  Zákon stanoví obecnou délku promlčecí lhůty jednak subjektivně a jednak objektivně. Subjektivní promlčecí lhůta trvá tři roky. Subjektivní je tato lhůta z toho důvodu, že začíná běžet v okamžiku, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. Pro...
 9. Dlužní úpis

  Autor
  /
  Dlužní úpis je dokument, kterým dlužník ještě před splatností nebo před splněním dluhu svůj dluh vůči věřiteli uznává nebo jinak potvrzuje, že věřiteli dluží. Zákon v úpravě tohoto institutu stanoví především povinnost věřitele vrátit dlužníkovi při splnění dluhu dlužní úpis nebo na něm vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může...
 10. Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

  Autor
  /
  Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně (solidárně), jsou podle zákona povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. To znamená, že věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na kterémkoli z dlužníků a tento dlužník je povinen celé plnění nebo požadovanou část věřiteli splnit. Věřitel může...
 11. Dohoda jako způsob zániku závazku

  Autor
  /
  Závazek může zaniknout také dohodou jeho stran. Strany si takto mohou kdykoli dohodnout, že se zbavují práv a povinností ze závazku, aniž při tom zřídí závazek nový.