B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Fi Fo Fu
 1. Fixní závazek

  Autor
  /
  Fixní závazek je takový závazek, kdy byla ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy závazku vyplývá, že věřitel nemůže mít zájem na opožděném plnění. Zákon pro tyto závazky speciálně upravuje důsledky prodlení dlužníka. Počátkem prodlení dlužníka tento závazek bez dalšího zaniká, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného...
 2. Forma právních jednání

  Autor
  /
  Základní zásadou týkající se formy právních jednání je zásada neformálnosti. Každý má tedy právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Pokud zákon vyžaduje pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě, avšak pokud určitou...
 3. Forma smlouvy

  Autor
  /
  Základní zásadou smluvního práva je zásada bezformálnosti. Smlouva může být uzavřena v libovolné formě, pokud není určitá forma stanovena zákonem nebo ujednáním s druhou stranou. Smlouva může být uzavřena i konkludentně, tedy faktickým jednáním bez použití slov. Pokud smlouva není uzavřena slovy, musí být z okolností zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti a přihlédne...
 4. Fundace

  Autor
  /
  Fundace je právnickou osobou fondového typu a tento pojem může být funkčně využit k společnému pojmenování nadací a fondů a je přesným opakem pojmu korporace. Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu a její činnost se váže na účel, ke kterému byla zřízena. Fundace je ustanovena zakladatelským právním jednáním...