B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Internetové stránky s.r.o.

  Autor
  /
  Společnost s ručením omezeným, pokud si zřídí internetové stránky, je povinna průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Informace by měly být dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy.
 2. Inventář

  Autor
  /
  Inventářem se rozumí soubor věcí, zejména movitých, určených k užívání hlavní věci a jejímu řádnému obhospodařování. Inventář je vhodné sestavit při sjednání pachtu, ale zákon to nestanovuje jako povinnost a záleží tedy na stranách pachtu, zda ho sestaví nebo ne. Pokud je věc propachtována společně s inventářem, je pachtýř povinen zachovat jednotlivé kusy...
 3. Inventár, jistota a pojištění

  Autor
  /
  Při zřízení správy cizího majetku je v určitých případech potřeba sestavit inventář, dát jistotu za řádný výkon správy nebo pojistit svěřený majetek. Tato opatření však nejsou nutná ve všech případech správy cizího majetku, a proto zákon stanoví, že správce sestaví inventář, dá jistotu za řádný výkon správy nebo pojistí svěřený majetek,...
 4. Inženýrské sítě

  Autor
  /
  Zákon stanovuje, že inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Inženýrské sítě tak mají zvláštní režim, neboť ačkoli jsou s pozemkem pevně spojeny nebo v něm upevněny, mají povahu samostatných věcí. Tento režim je zaveden z důvodu, že ve většině případů jsou vlastníky inženýrských sítí jejich provozovatelé,...