B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Ko Kr Kv
 1. Korporace

  Autor
  /
  Dle zákona korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Vzhledem k tomu, že jsou pro určité právní formy korporací předepsány minimální počty členů (např. u osobních obchodních společností), stanoví zákon sankci v podobě zrušení korporace a rozhodnutí o její likvidaci v případě,...
 2. Koupě

  Autor
  /
  Podstata koupě spočívá v tom, že se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Koupě se uskuteční na základě kupní smlouvy, jejímiž stranami jsou prodávající a kupující. Neplyne-li ze...
 3. Koupě movité věci

  Autor
  /
  Při právní úpravě kupní smlouvy zákon rozlišuje, zda se jedná o koupi věci movité nebo věci nemovité. Jako koupě movité věci se podle zákona posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc. Stejně se posoudí i koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc...
 4. Koupě na zkoušku

  Autor
  /
  Koupě věci na zkoušku znamená koupi s podmínkou, že kupující věc ve zkušební lhůtě schválí. Tímto ujednáním vznikne podmínka, která může být podle situace buď odkládací nebo rozvazovací. Pokud kupující věc nepřevzal, jedná se o odkládací podmínku, neboť kupní smlouva nabývá účinnosti až schválením věci ze strany kupujícího. Příkladem může být...
 5. Koupě nemovité věci

  Autor
  /
  Nemovité věci jsou v mnoha ohledech specifické a zákon proto pro koupi nemovité věci stanoví speciální pravidla. Tam, kde nejsou speciální pravidla stanovena, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi movitých věcí. Zákon zde především vyžaduje písemnou formu pro kupní smlouvu na nemovitost. Při koupi nemovité věci dochází k převodu vlastnického práva k ní. Pokud...
 6. Koupě závodu

  Autor
  /
  Koupě závodu se řídí obecnými ustanoveními o kupní smlouvě, avšak závod je věc v mnoha ohledech specifická, a proto zákon obsahuje i zvláštní ustanovení pro koupi závodu. Zákon především stanoví, že koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se však bude jednat i v případě, že strany...
 7. Krajní nouze

  Autor
  /
  Krajní nouze je stav, kdy někdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy a způsobí při tom jinou újmu. Aby šlo o krajní nouzi, musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Nebezpečí musí bezprostředně hrozit a to tak, že za daných okolností není možné odvrátit ho jinak. Další...
 8. Kvitance

  Autor
  /
  Kvitancí se rozumí potvrzení o splnění dluhu. Zákon stanoví, že pokud věřitel přijímá plnění, je povinen vydat dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu, tedy kvitanci. V kvitanci je třeba vyznačit jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Pokud věřitel odmítne...