B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného

  Autor
  /
  Podle obecných právních zásad nemůže nikdo převést na jiného více práv, než má sám a nabytí vlastnického práva od neoprávněného tedy není možné. Zákon však v určitých případech tuto zásadu prolamuje a nabytí vlastnického práva od neoprávněného povoluje. Podle zákona se vlastníkem věci stane ten, kdo získal věc, která není zapsána...
 2. Nadace

  Autor
  /
  Nadace je právnická osoba soukromého práva tvořená účelovým sdružením majetku, který má trvale svými výnosy sloužit užitečnému cíli. Účel nadace může být 1) veřejně prospěšný, 2) dobročinný. Je zakázáno založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti. Je dále zakázáno založit nadaci, která...
 3. Náhoda

  Autor
  /
  Zákon stanoví, jaké povinnosti vznikají v případě, že byla určitá újma způsobena náhodou. Újmu způsobenou náhodou nahradí podle zákona ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět. Podnět dá někdo zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.
 4. Náhrada nemajetkové újmy

  Autor
  /
  Pokud někomu vznikne povinnost nahradit jinému újmu, zahrnuje to podle zákona vždy povinnost k náhradě škody, tedy újmy na jmění. Povinnost odčinit i nemajetkovou újmu nevzniká škůdci vždy, ale pouze pokud je to výslovně ujednáno nebo stanoveno zákonem. Zákon v souvislosti s tím upravuje obecné okolnosti, za kterých vzniká povinnost k náhradě nemajetkové...
 5. Náhrada při poranění zvířete

  Autor
  /
  Zákon nově obsahuje speciální ustanovení týkající se náhrady při poranění zvířete, a to z ohledem na to, že na zvíře už se nepohlíží jako na věc, ale jako na živého tvora. Zákon stanoví, že při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je...
 6. Náhradní dědic

  Autor
  /
  Institut náhradnictví dává zůstaviteli možnost určit v posledním pořízení náhradního dědice, který bude dědit v případě, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice. Zůstavitel může tedy určit, že dědicem je osoba A, a pokud tato osoba z jakéhokoli důvodu dědictví nenabude (například nebude naživu nebo odmítne dědictví), stane se dědicem osoba B....
 7. Náhradní splnění

  Autor
  /
  Náhradní splnění je možné v situacích, kdy dlužník nemůže vyrovnat splatnou věřitelovu pohledávku z  příčin, které se vyskytly na straně věřitele. Zákon v tomto případě dává dlužníkovi možnost, aby se dluhu zprostil náhradním splněním, tedy tím, že složí předmět plnění do soudní úschovy. Zákon také blíže stanoví důvody, pro které je náhradní plnění...
 8. Nájem

  Autor
  /
  Podstatou nájmu je, že se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nájem tedy vzniká na základě nájemní smlouvy, jejímiž stranami jsou pronajímatel a nájemce. V nájemní smlouvě musí být určen předmět nájmu a nájemné a musí z ní být patrno, že jde...
 9. Nájem v katastru nemovitostí

  Autor
  /
  Od 1.1.2014 je možné do katastru nemovitostí zapsat i nájemní vztah k nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru. Podle § 2203 se nájemní právo do katastru zapíše, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce. Zápis nájemního práva tedy nebude povinností, ale jen možností stran a nebude možné ho uskutečnit...
 10. Nájemce

  Autor
  /
  Nájemce je strana nájemní smlouvy, které je určitá věc přenechána k dočasnému užívání. Základní povinností nájemce je platit pronajímateli sjednané nájemné. Nájemce je podle zákona dále povinen i bez zvláštního ujednání užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému. Z tohoto ustanovení plyne, že nájemce fakticky věc užívat nemusí,...
 11. Nájemné

  Autor
  /
  Nájemné je jednou z nezbytných náležitostí nájemního vztahu. Výše nájemného je ve většině případů ujednána v nájemní smlouvě, zákon však upravuje i situace, kdy výše nájemného ujednána není. V takovém případě se platí nájemné ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Strany si mohou dohodnout,...