B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Nedělitelné plnění

  Autor
  /
  Pokud je na jedné straně více dlužníků nebo více věřitelů, jejich postavení závisí mimo jiné na tom, zda se jedná o plnění dělitelné nebo nedělitelné. Nedělitelné plnění je takové, u kterého není možné, aby každý z dlužníků splnil pouze svou poměrnou část. Zákon stanoví, že nedělitelné plnění může věřitel požadovat na...
 2. Neobjednané plnění

  Autor
  /
  V tomto ustanovení řeší zákon situace, kdy je spotřebiteli vnucováno nějaké zboží tak, že je mu doručeno, aniž by si ho objednal. Zákon stanoví, že dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. S takovým zbožím může tedy spotřebitel naložit...
 3. Neplatnost manželství

  Autor
  /
  Manželství může být prohlášeno za neplatné v případě, že bylo uzavřeno, přestože tomu bránila zákonná překážka. Soud v tomto případě prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti. Konstrukce neplatnosti spočívá v tom, že manželství se považuje za platné, dokud není za...
 4. Neplatnost právních jednání

  Autor
  /
  Neplatné právní jednání je jednání trpící určitou vadou, která zakládá jeho neplatnost. Základní zásadou pro určování neplatnosti je, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. Tato zásada je v našem právním řádu nová a zásadně mění dřívější praxi, kdy bylo právo vnímáno spíše...
 5. Nepromlčuje se

  Autor
  /
  Kromě obecné úpravy zákon stanoví, která konkrétní práva se nepromlčují.  Nepromlčují se osobní práva jako je právo na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobná práva. Je-li však na těchto právech způsobena újma a přiznáno její odčinění, promlčí se právo na jednotlivá plnění vyplývající z této újmy. Dále...
 6. Nezbytná cesta

  Autor
  /
  Nezbytná cesta je opatření chránící vlastníka nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou. Podle zákona může vlastník takové nemovitosti žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Důvodem pro zřízení nezbytné cesty však není...
 7. Nezletilý

  Autor
  /
  Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, má způsobilost k právním jednáním odpovídajícím jeho individuální vyspělosti. Na druhé straně se ovšem stanoví, že je vyloučeno, aby nezletilý sám a samostatně podstupoval takové činy, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval souhlas soudu. Občanský zákoník vychází z myšlenky, že zákonní zástupci zpravidla jsou ti, kteří...
 8. Nezvěstnost

  Autor
  /
  Institut nezvěstnosti slouží pro případy, kdy člověk opustí své bydliště, nepodá o sobě žádnou zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje, ale nejsou zde důvody pochybovat, že je naživu a není tedy možné prohlásit ho za mrtvého. Takový člověk po sobě může zanechat různé nedořešené právní vztahy, může...