B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Obchodní korporace

  Autor
  /
  Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstva (družstvo a evropská družstevní společnost). Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se dle zvláštního předpisu považují za obchodní společnosti.
 2. Obchodní podmínky

  Autor
  /
  Zákon umožňuje stranám smlouvy, aby ve smlouvě určily, že se jejich práva a povinnosti budou řídit obchodními podmínkami, na něž smlouva odkazuje. Tuto možnost využívají při obchodním styku především podnikatelé a jejich obchodní podmínky jsou v některých případech velmi složité a mnoho spotřebitelů tyto podmínky ani nečte. Zákon z toho důvodu poskytuje...
 3. Obchodní tajemství

  Autor
  /
  Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Obchodní tajemství je zařazeno k ustanovením o nehmotných věcech a váže se k obchodnímu závodu. Obchodním tajemstvím mohou být jakékoli skutečnosti (obchodní, výrobní,...
 4. Obchodní závod

  Autor
  /
  Pojem obchodní závod nahradil dříve užívaný pojem podnik. Obchodní závod je zákonem definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Součástí obchodního závodu jsou tedy všechny věci, které podnikateli slouží k jeho podnikání (může jít o budovy, počítače, nábytek, know-how a mnoho dalších věcí)...
 5. Obezřetné investice

  Autor
  /
  Správce cizího majetku je při správě povinen dbát o zlepšení majetku, který spravuje, ale zároveň musí být beneficient ochráněn před rizikovými investicemi svého majetku. Z toho důvodu zákon stanoví pravidla obezřetného investování. Základním pravidlem je, že správce je povinen rozhodovat o investicích se zřetelem k výnosu a předpokládanému zisku a je-li to...
 6. Obmyšlený

  Autor
  /
  Obmyšlený je ten, v jehož prospěch byl zřízen svěřenský fond a komu má být ze svěřenského fondu plněno. Obmyšleným může být fyzická i právnická osoba a může být i více obmyšlených. O tom, kdo bude obmyšleným, rozhoduje především zakladatel svěřenského fondu. Ten má právo jmenovat obmyšleného a určit, co mu bude...
 7. Obsah smlouvy

  Autor
  /
  Obsah smlouvy tvoří práva a povinnosti smluvních stran. Podle obsahu smlouvy se smlouvy rozlišují na jednotlivé smluvní typy. Zákon upravuje mnoho smluvních typů (například kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o nájmu), přičemž v základních ustanoveních vždy stanoví podstatné náležitosti té které smlouvy. Aby byla konkrétní smlouva určitým smluvním typem, vždy...
 8. Obstarávání záležitostí rodiny

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že záležitosti rodiny obstarávají manželé buď společně, nebo je obstarává jen jeden z nich. Pokud jedná v běžných záležitostech rodiny jeden z manželů, zavazuje a opravňuje toto jednání oba manžele společně a nerozdílně. Společně nejsou zavázáni pouze v případě, že druhý manžel sdělil předem třetí osobě, se kterou bylo jednáno, že s tímto...
 9. Ochrana domnělého vlastnického práva

  Autor
  /
  Zákon poskytuje ochranu podobnou ochraně vlastnického práva i pro případy poctivé a oprávněné držby. Na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a pravým způsobem, se podle zákona hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod, nebo pokud...
 10. Ochrana držby

  Autor
  /
  Zákon přiznává držiteli právní ochranu pro případ, že je v držbě rušen nebo že byl držby zbaven (byl vypuzen). Rušením držby je jakékoli její porušování kromě jejího úplného odnětí, jde zejména o omezení nebo ztížení výkonu práva. Nikdo není oprávněn držbu svémocně rušit a kdo byl v držbě rušen, může se domáhat,...
 11. Ochrana lidského těla po smrti člověka

  Autor
  /
  Tento institut vyjadřuje zásadu, že ochrana osobnosti se vztahuje i na tělo mrtvého člověka. Základním principem je, že člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem. To znamená, že má právo rozhodnout o tom, zda bude možné jeho tělo použít k lékařským nebo jiným účelům. Z tohoto pravidla...