B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Pacht

  Autor
  /
  Nový občanský zákoník zavádí nově možnost uzavřít pachtovní smlouvu. Rozdíl mezi nájmem a pachtem spočívá v tom, že při nájmu má nájemce právo věc užívat, zatímco při pachtu má pachtýř právo věc užívat i požívat (tedy brát z věci plody a užitky). Při pachtu se tedy předpokládá, že pachtýř bude věc obhospodařovat...
 2. Péče o dítě a jeho ochrana

  Autor
  /
  Péče o dítě a jeho ochrana jsou součástí rodičovské odpovědnosti a každý rodič je tedy povinen o své dítě náležitě pečovat a chránit ho, a to vždy v míře odpovídající stupni vývoje dítěte. Zákon přímo stanoví, že rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte a že mají být všestranně příkladem svým...
 3. Péče o jmění dítěte

  Autor
  /
  Pokud má dítě nějaké jmění, mají jeho rodiče právo a povinnost o toto jmění pečovat a spravovat ho s péčí řádného hospodáře. Pokud by rodiče tuto povinnost porušili, budou povinni nahradit škodu, která tím dítěti vznikla. V případě, že se rodiče nedohodnou na nějakých podstatných věcech týkajících se péče o jmění dítěte,...
 4. Plná správa cizího majetku

  Autor
  /
  Správa cizího majetku se rozlišuje na správu prostou a správu plnou. Plná správa cizího majetku zakládá správci poměrně široké oprávnění k nakládání se spravovaným majetkem. Zákon stanoví, že komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožování a uplatnění v zájmu beneficienta. Správce může se spravovaným majetkem činit cokoli, co...
 5. Plod

  Autor
  /
  Zákon definuje plod jako to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Typickým příkladem plodů je ovoce ze stromu, neboť strom ho poskytuje pravidelně a ze své přirozené povahy. Zákon dále...
 6. Pobočka

  Autor
  /
  Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Pobočka je stejně jako obchodní závod organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a je tedy hromadnou věcí. Pobočka je však pouze část obchodního závodu a vznikne jen tehdy, pokud o jejím...
 7. Pobočný spolek

  Autor
  /
   Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku, přičemž pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku. Název pobočného spolku musí obsahovat prvek názvu hlavního spolku a dále druhotný název, ze kterého musí vyplývat, že se jedná o osobu odvozenou...
 8. Počátek promlčecí lhůty

  Autor
  /
  Při právní úpravě promlčení je třeba mimo jiné přesně stanovit, v jakém okamžiku začíná běžet promlčecí doba.  Obecným pravidlem je, že jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Podle zákona může být právo uplatněno poprvé, pokud se...
 9. Počítání času

  Autor
  /
  Jelikož může mít plynutí času v právním styku závažné právní důsledky, zákon stanoví, jak přesně se má čas v různých případech počítat. Jednou ze zásad je, že lhůta nebo doba určená podle dnů, počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Pokud je tedy například lhůta stanovena na 15 dnů...
 10. Podíl obchodní

  Autor
  /
  Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze jeden podíl v téže obchodní společnosti, to neplatí pro účast v kapitálové společnosti a podíl komandisty. Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za podmínek, za nichž ho lze převést. Je-li podíl ve spoluvlastnictví,...
 11. Podmínka odkládací

  Autor
  /
  Součástí právního jednání může být i podmínka. Pokud je sjednána podmínka, vznik, změna nebo zánik práv se pak váže na její splnění. Podmínka může být odkládací nebo rozvazovací. Odkládací podmínka je podmínka, na jejímž splnění závisí, zda nastanou právní následky jednání. Jinak řečeno, pokud je sjednána odkládací podmínka, právní následky...