B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Řádné plnění

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že dlužník musí splnit dluh řádně a včas. Řádné plnění znamená plnění bez vad. Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy a jejího účelu, je-li stranám znám. Pokud není mezi stranami ujednána...
 2. Relativní neúčinnost

  Autor
  /
  Institut relativní neúčinnosti slouží k ochraně věřitelů v případě, kdy se dlužník snaží různými způsoby zbavovat svého majetku a znemožňuje tak uspokojení jejich pohledávek. Zákon stanoví, že zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Věřitel...
 3. Rodičovská odpovědnost

  Autor
  /
  Rodičovská odpovědnost je soubor určitých práv a povinností k dítěti, který náleží oběma rodičům, a to zásadně ve stejné míře. Rodiče jsou povinni vykonávat svou rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě. Zákon rodičům ukládá, že před rozhodnutím, které se dotýká zájmů dítěte, jsou povinni sdělit dítěti...
 4. Rodinný závod

  Autor
  /
  Rodinný závod je v našem právu úplně novým institutem, jehož účelem je právně upravit situace, kdy členové rodiny trvale pracují pro nějaký rodinný podnik (například rodinnou farmu) a jejich právní postavení není upraveno žádnou smlouvou. Institut rodinného závodu slouží především k tomu, aby těmto členům rodiny poskytl určitou ochranu a možnost domáhat...
 5. Rostlinstvo

  Autor
  /
  Zákon přímo stanovuje, že součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Veškeré rostliny, které rostou na určitém pozemku, nejsou tedy již samostatnými věcmi, ale jsou pouze součástí daného pozemku. Jakékoli právní jednání týkající se pozemku se tudíž vztahuje i na všechny rostliny na něm vzešlé.
 6. Rozhodování o záležitostech rodiny

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že o záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti, a o způsobu života rodiny, se mají manželé dohodnout a neměl by tedy rozhodovat pouze jeden z manželů. Pokud se manželé nedohodnou o podstatné záležitosti rodiny, může se kterýkoli z manželů dokonce obrátit na soud, aby nahradil souhlas druhého manžela. Soud...
 7. Rozhrady

  Autor
  /
  Rozhrady jsou všechny objekty, které ukazují patrné hranice mezi pozemky, ať již jsou přirozené nebo umělé. Zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Pokud tedy není mezi sousedy jasné, komu z vlastníků rozhrada náleží, náleží jim společně....
 8. Rozvod manželství

  Autor
  /
  Rozvod manželství je jediný způsob, jak může manželství zaniknout za života manželů. Manželství může rozvést pouze soud a pouze z jediného důvodu, a to z důvodu kvalifikovaného rozvratu manželství. Kvalifikovaný rozvrat znamená, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Pokud mají manželé nezletilé dítě, soud...
 9. Ručení

  Autor
  /
  Ručení je jedním ze způsobů zajištění dluhu. Ručení spočívá v tom, že osoba odlišná od dlužníka (ručitel) prohlásí věřiteli, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní. Věřitel má tedy při ručení zajištěno, že pokud nesplní dlužník svůj dluh, může se obrátit na ručitele, který je povinen tento dluh splnit...