B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Sázka

  Autor
  /
  Sázka je taková smlouva, ve které se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé straně plnit výhru v závislosti na pravdivosti tvrzení o skutečnosti stranám neznámé. Na výhru má právo ten, jehož tvrzení se ukázalo správným. Pokud se zjistí, že strana, jejíž tvrzení se ukázalo správným (a sázku tedy vyhrála), měla jistotu...
 2. Sídlo právnické osoby

  Autor
  /
  Sídlo právnické osoby je místo, kde je umístěna její správa a kde se s ní veřejnost může stýkat. Každá právnická osoba musí už při svém ustavení určit, jaké bude mít sídlo. Sídlo je určeno adresou a je to jeden z hlavních znaků, kterým se právnická osoba identifikuje. Adresa sídla právnické osoby se...
 3. Skladování

  Autor
  /
  Skladování vzniká na základě smlouvy o skladování, jejímž stranami jsou skladovatel a ukladatel. Podstata skladování spočívá v tom, že se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné. Zákon pro samotnou smlouvu o skladování nevyžaduje písemnou formu, avšak skladovatel je...
 4. Škoda na nemovité věci

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že pokud někdo provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, je povinen nahradit škodu z toho vzniklou. Povinnost nahradit škodu se zde vztahuje i na osoby, který tyto práce  provádějí oprávněně.
 5. Škoda způsobená informací nebo radou

  Autor
  /
  Povinnost nahradit škodu způsobenou informací nebo radou se liší podle toho, zda informaci poskytl někdo, kdo vystupuje jako odborník, nebo kdokoli jiný. Pokud se někdo hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník a poskytne někomu za odměnu neúplnou nebo nesprávnou informaci nebo škodlivou...
 6. Škoda způsobená věcí

  Autor
  /
  Zákon upravuje různé způsoby, kterými může věc způsobit škodu a důsledky takové škody. Prvním způsobem je situace, kdy je někdo povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc. Pokud je kvůli této vadě věci způsobena škoda, vzniká povinnost toho, kdo plnil, škodu nahradit. Povinnost hradit škodu vzniká tedy...
 7. Slib odškodnění

  Autor
  /
  Slib odškodnění je závazek, který vzniká právním jednáním jedné osoby. Slibující se tedy sám svým vlastním jednáním k něčemu zaváže. Slib odškodnění spočívá v tom, že slibující žádá od jiné osoby určité jednání, k němuž tato osoba není povinna, a zároveň se zavazuje, že pokud vznikne z tohoto jednání škoda, nahradí ji. Osobu, které...
 8. Služebnost

  Autor
  /
  Podstata služebností spočívá v tom, že vlastník zatížené věci má povinnost ve prospěch jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet. Služebností může být například právo stezky, kdy je vlastník pozemku povinen strpět chůzi dalších osob přes svůj pozemek nebo zákaz zvýšení stavby, při kterém vlastník pozemku nesmí stavět nad stanovenou hranici....
 9. Směna

  Autor
  /
  Směna spočívá v tom, že se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Směna se uskuteční na základě směnné smlouvy. Podmínky směny jsou velmi podobné podmínkám koupě, a proto zákon upravuje pro směnu jen některé odchylky a v ostatním...
 10. Smísení

  Autor
  /
  Zákon upravuje řešení vlastnických vztahů pro případy, kdy se smísí movité věci několika vlastníků tak, že obnovení předešlého stavu sice není možné, ale celek lze bez porušení podstaty rozdělit na díly. Při takovém smísení věcí zákon rozlišuje situace, kdy se smísí věci různého druhu a kdy se smísí věci stejného...
 11. Smíšený přírůstek

  Autor
  /
  Nejčastější smíšený přírůstek nastává při osázení pozemku semeny nebo rostlinami jiného vlastníka. Zákon tyto situace řeší tak, že při osetí pozemku cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami náleží vlastníku pozemku, co takto přibude. Rostliny mu však náleží až poté, co zapustí kořeny. Vlastník pozemku je povinen nahradit hodnotu osiva a...