B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Účel právnické osoby

  Autor
  /
  Účel, za kterým byla právnická osoba ustavena, je jedním z pojmových znaků právnické osoby. Například obchodní společnosti jsou nejčastěji zakládány za účelem podnikání, bytová družstva jsou zakládána za účelem zajištění bytových potřeb svých členů, nadace bývají zakládány za účelem charitativní pomoci. Obecně může být právnická osoba ustavena ve veřejném nebo v soukromém...
 2. Újma na přirozených právech člověka

  Autor
  /
  Zákon určuje, jakým způsobem se odčiňuje nemajetková újmu. Tato újma se odčiňuje přiměřeným zadostiučiněním, které musí zajistit skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Pokud nepostačí jiný způsob, poskytne se zadostiučinění v penězích. Speciálně pak zákon upravuje způsob odčinění újmy na přirozených právech člověka. V případě, že škůdci vznikne povinnost odčinit člověku...
 3. Umělé oplodnění

  Autor
  /
  Zákon speciálně upravuje, jak se určují rodiče dítěte v případě, že je dítě počato umělým oplodněním. U matky je situace stejná jako při přirozeném početí, a matkou je vždy žena, která dítě porodila. Pokud je matka vdaná, použije se první domněnka otcovství a jako otec je tedy určen její manžel. Pokud matka...
 4. Umělý přírůstek

  Autor
  /
  K umělému přírůstku movité věci může dojít různými způsoby. Zákon vymezuje jako způsoby takového přírůstku zpracování, smísení, stavbu, přestavek a smíšený přírůstek. Především je upraveno, jaké budou vlastnické vztahy k věcem vzniklým jednotlivými způsoby umělého přírůstku. Úprava vlastnických vztahů je rozdílná také podle toho, zda byly osoby podílející se na umělém...
 5. Určení otcovství

  Autor
  /
  Určení otce dítěte je o dost složitější než určení jeho matky. Zákon pro určení otcovství stanovuje tři vyvratitelné domněnky, které se použijí postupně (tedy například druhou domněnku lze použít, až když není možné použít první domněnku). První domněnka stanoví, že otcem dítěte, které se narodilo v manželství, je manžel matky. Stejně...
 6. Úroky

  Autor
  /
  V některých typech smluv si mohou strany ujednat, že mají být kromě samotného dluhu plněny také úroky (typicky ve smlouvě o půjčce). Zákon stanoví ohledně úroků určitá pravidla, která se použijí v případě, že ve smlouvě obsahující ujednání o úrocích nejsou ujednány podrobnosti. V případě, že mají být plněny úroky, ale není...
 7. Uspokojování potřeb rodiny

  Autor
  /
  Každý z manželů je podle zákona povinen přispívat na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Potřebami rodiny se zde rozumí nejen výživa, ale vše, co členové rodiny ke svému životu potřebují,...
 8. Ustavení a vznik právnické osoby

  Autor
  /
  Ustavení a vznik právnické osoby jsou dva odlišné pojmy. Vždy je nutné nejdříve právnickou osobu ustavit (založit) a až poté může vzniknout. Většina právnických osob se ustavuje zakladatelským právním jednáním, což je dokument sepsaný a podepsaný jejími zakladateli, například u obchodních společností je to společenská smlouva, u družstev jsou to...
 9. Uvolněný dědický podíl

  Autor
  /
  Uvolněný podíl je podíl dědice, který z nějakého důvodu nedědí (například zemřel nebo odmítl dědictví) a nemá náhradníka. Zákon řeší, jak bude s takovým podílem naloženo. V některých případech uvolněný podíl přiroste poměrně k podílům ostatních dědiců, avšak v jiných případech toto přirůstání zákon nepřipouští. Uvolněný podíl podle zákona přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců...
 10. Uzavření smlouvy

  Autor
  /
  Obvyklý způsob uzavření smlouvy je takový, že zájemce o uzavření smlouvy učiní druhé straně návrh na uzavření smlouvy (ofertu) a druhá strana tento návrh  zváží a přijme (akceptace). Zákon stanoví určité předpoklady pro platnost obou těchto úkonů. Návrh na uzavření smlouvy zákon nově od 1.1.2014 označuje jako nabídku. Nabídka může...
 11. Užitky

  Autor
  /
  Užitky jsou zákonem definovány jako to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Typickým příkladem užitků jsou úroky z finanční částky, neboť jsou poskytovány pravidelně a vyplývají z právní povahy peněz. Od užitků je třeba odlišit plody, které jsou také definovány jako to, co věc pravidelně poskytuje, ale oproti užitkům jsou...