B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Věc

  Autor
  /
  Zákon definuje věc velmi široce, a to jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“. Věcmi tedy nejsou jen hmotné předměty, ale i nehmotné statky, například objekty průmyslového a duševního vlastnictví, zaknihované cenné papíry nebo pohledávky. Aby mohl být nějaký objekt věcí, musí sloužit potřebě lidí, tedy...
 2. Věc hromadná

  Autor
  /
  Hromadnou věc tvoří soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení. Takový soubor věcí je podle zákona pokládán za jeden celek, tedy za jednu hromadnou věc. Hromadnou věcí je například sbírka mincí nebo stádo ovcí, ale i obchodní závod. S hromadnou věcí je...
 3. Věc zastupitelná

  Autor
  /
  Zastupitelná věc je podle zákona movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu. Ostatní věci jsou nezastupitelné. Zastupitelnou věcí je tedy věc, u které nezáleží na individualitě, takže ji lze nahradit jinou věcí téže kategorie (téhož druhu a množství). Zastupitelnou věcí může být pouze movitá věc, všechny nemovitosti...
 4. Věc zuživatelná

  Autor
  /
  Zuživatelná věc je definována jako movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení. Typickými zuživatelnými věcmi jsou věci, které se spotřebovávají, například potraviny nebo topivo. K zuživatelným věcem patří ale i věci, které slouží k dalšímu zpracování (například suroviny a materiál pro výrobu) nebo ke zcizení (například zboží na...
 5. Věci hmotné a nehmotné

  Autor
  /
  Zákon definuje věc v právním smyslu jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věcmi v právním smyslu tedy nejsou jen hmotné předměty, ale jsou jimi i nehmotné statky. Hmotnou věc vymezuje zákon jako ovladatelnou část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Aby byl určitý předmět v právním smyslu...
 6. Věci movité a nemovité

  Autor
  /
  Věci se tradičně dělí na věci movité a nemovité, přičemž zákon se zaměřuje především na definici nemovitých věcí. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Nemovitými věcmi nově nejsou stavby s pevnými základy, neboť...
 7. Věcná práva

  Autor
  /
  Věcná práva jsou skupinou práv, která představují právní panství nad věcí a mají absolutní účinek. Absolutní účinek znamená, že tato práva působí vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do nich. Protikladem věcných práv jsou práva ze závazků, která mají relativní účinek, neboť působí jen mezi...
 8. Věcná práva k cizím věcem

  Autor
  /
  Věcná práva k cizím věcem jsou taková práva, která umožňují určitý způsob užívání cizích věcí a tím zároveň omezují vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva. Zákon obsahuje tato věcná práva k cizím věcem: právo stavby, věcná břemena (ty dělí na služebnosti a reálná břemena), zástavní právo a zadržovací právo.
 9. Věcné břemeno

  Autor
  /
  Věcné břemeno je jedním z věcných práv k cizím věcem a obecně spočívá v tom, že omezuje vlastníka zatížené věci ve prospěch někoho jiného. Věcné břemeno je věcným právem, a proto se neváže k určité osobě, ale k určité věci. Pokud je tedy například pozemek zatížen věcným břemenem a změní se jeho vlastník, na povinnostech...
 10. Veřejná listina

  Autor
  /
  Zákon rozlišuje listiny na soukromé a veřejné. Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon. To však neplatí, pokud listina trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. Veřejná listina má větší právní význam...
 11. Veřejná nabídka

  Autor
  /
  Veřejná nabídka je jedním ze zvláštních způsobů uzavření smlouvy. Veřejná nabídka spočívá v tom, že navrhovatel učiní projev vůle, kterým se obrací na neurčité osoby s návrhem na uzavření smlouvy. Z tohoto projevu vůle musí plynout úmysl navrhovatele uzavřít určitou smlouvu, jinak by se jednalo pouze o výzvu k podávání nabídek. Na základě veřejné nabídky...