B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Zadržovací právo

  Autor
  /
  Zadržovací právo je jedním z věcných práv k věci cizí. Může ho využít ten, kdo má u sebe cizí movitou věc, kterou je povinen vydat určité osobě a tato osoba má zároveň vůči němu splatný dluh. V takovém případě je ten, kdo má věc u sebe, oprávněn ji zadržet k zajištění splatného dluhu osoby,...
 2. Zajišťovací převod práva

  Autor
  /
  Zajišťovací převod práva je jedním ze způsobů zajištění dluhu. Podstatou zajišťovacího převodu je, že dlužník či třetí osoba dočasně převede své právo na věřitele za účelem zajištění věřitelovy pohledávky. Převod práva je v tomto případě pouze dočasný a zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že jde o převod práva s rozvazovací podmínkou, že dluh...
 3. Zákaz zcizení nebo zatížení (dědické právo)

  Autor
  /
  Zákaz zcizení nebo zatížení je jedna z možností dědického práva. Zůstavitel může podle občanského zákoníku dědici něco zůstavit s připojením příkazu jako rozvazovací podmínky. To znamená, že pokud dědic příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví a dědictví pozbude. Takovým příkazem může být mimo jiné zákaz zcizení nebo zatížení nemovitosti. Pokud je...
 4. Základní kapitál obchodní korporace

  Autor
  /
  Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. Ke změně úpravy k 1.1.2014 došlo u základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, kde základní kapitál ztrácí svou garanční roli a je nahrazen jinými režimy ochrany věřitelů (test insolvence, přísnější pravidla správy, pravidla podnikatelských seskupení). Kapitálové společnosti mají povinnost zapsat výši základního kapitálu...
 5. Zákonné zastoupení

  Autor
  /
  Zákonné zastoupení je zastoupení, které vzniká pouze nesvéprávným osobám, a to přímo ze zákona. Nesvéprávné osoby nemohou v určitých věcech právně jednat a nemohou tedy vyřizovat potřebné záležitosti ani nemohou ve větší míře nakládat se svým majetkem, neboť k tomu z důvodu nízkého věku nebo duševní poruchy nejsou dostatečně rozumově vyspělé. Zákon tedy...
 6. Záloha

  Autor
  /
  Zákon stanoví ohledně zálohy pouze vyvratitelnou domněnku, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.
 7. Založení a vznik obchodní korporace

  Autor
  /
  Založení a vznik korporace je upraven v zákoně o obchodních korporacích pouze v nezbytné míře, neboť přesnější formulace založení právnické osoby se nachází v občanském zákoníku. Pro případ založení kapitálových společností (s.r.o. a a.s.) je povinná forma veřejné listiny, rovněž pro případ založení společnosti jediným zakladatelem. Vznik těchto subjektů je vázán...
 8. Záměna zástavního práva

  Autor
  /
  Záměna zástavního práva umožňuje, aby bylo u věcí evidovaných ve veřejném seznamu zachováno pořadí zástavního práva jednoho věřitele pro věřitele jiného dluhu. Bylo-li zástavní právo zapsáno do veřejného seznamu, může vlastník věci žádat, aby v pořadí zástavního práva váznoucího na věci a k zajištění dluhu, který nepřevyšuje původní dluh, bylo zapsáno zástavní...
 9. Zánik právnické osoby

  Autor
  /
  Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku a právnická osoba, která nepodlého zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.
 10. Zánik zástavního práva

  Autor
  /
  Zástavní právo zanikne především, zanikne-li zajištěný dluh (ten zanikne nejčastěji jeho splněním). V určitých případech však může zástavní právo zaniknout, ačkoli dluh stále existuje. To se stane například, pokud zanikne zástava, zástavní věřitel se vzdá zástavního práva, zástavce nebo zástavní dlužník složí věřiteli cenu zastavené věci, nebo pokud uplyne doba, na...
 11. Započtení

  Autor
  /
  Započtení je jedním ze způsobů zániku závazku a lze ho použít, pokud si strany vzájemně dluží plnění stejného druhu. Každá ze stran, které si vzájemně dluží, může vůči druhé straně prohlásit, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. Aby mohlo dojít k započtení, musí být obě pohledávky splatné. Započtením se pak...