Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

Autor
/

Sdílejte

Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně (solidárně), jsou podle zákona povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. To znamená, že věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na kterémkoli z dlužníků a tento dlužník je povinen celé plnění nebo požadovanou část věřiteli splnit. Věřitel může plnění takto požadovat na všech spoludlužnících, jen na některých nebo jen na jednom z nich.

Věřitel tedy může uplatnit vůči některému ze solidárních spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu. Pokud se tak stane, daný spoludlužník o tom vyrozumí ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Tento spoludlužník má právo požadovat, aby ostatní spoludlužníci splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili. Pokud mu však ostatní spoludlužníci nevyhoví, je povinen splnit vše, co vůči němu věřitel uplatnil s tím, že mu pak zákon přiznává od ostatních spoludlužníků náhradu. Solidarita spočívá také v tom, že pokud některý ze spoludlužníků nemůže svou část splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.

chci RADU