Druhy škod

Autor
/

Sdílejte

Povinnost nahradit škodu se liší podle toho, jakým způsobem byla škoda způsobena. Zákon zde rozlišuje tři způsoby, a to porušení dobrých mravů, porušení zákona a porušení smluvní povinnosti.

Pokud škůdce způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit. Jestliže však škůdce tímto jednáním vykonával své právo, je povinen škodu nahradit pouze v případě, že jako hlavní účel sledoval poškození jiného.

Další možností je způsobení škody porušením zákona. Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Zákon zde tedy rozlišuje dva případy, a to případ, kdy je porušením zákonné povinnosti zasaženo absolutní právo a případ, kdy je zasaženo jiné právo. Absolutní právo je právo, které působí vůči každému (například vlastnické právo) a kdokoli do takového práva zasáhne, je povinen nahradit, co tím způsobil. Pokud škůdce zasáhne do jiného než absolutního práva, je povinen nahradit, co způsobil, pouze v případě, že porušil povinnost, která je zákonem stanovena přímo na ochranu takového práva. V obou případech způsobení škody porušením zákona se vyžaduje zavinění škůdce. Zákon zde stanoví domněnku, že pokud škůdce způsobil škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti. Poškozený tedy nemusí zavinění z nedbalosti prokazovat a naopak škůdce by musel prokázat, že škodu nezavinil.

Jiné podmínky zákon stanoví pro případy způsobení škody porušením smluvní povinnosti. Pokud poruší některá ze stran povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Povinnost nahradit škodu zde tedy vznikne bez ohledu na to, zda škůdce škodu zavinil nebo ne. Škůdce se může povinnosti nahradit škodu zprostit pouze tím, že prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

chci RADU