Korporace

Autor
/

Sdílejte

Dle zákona korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Vzhledem k tomu, že jsou pro určité právní formy korporací předepsány minimální počty členů (např. u osobních obchodních společností), stanoví zákon sankci v podobě zrušení korporace a rozhodnutí o její likvidaci v případě, že počet členů korporace klesne pod počet stanovený zákonem. Právnické osobě by ovšem měla být dána možnost, aby v přiměřené době sjednala ve svých členských poměrech nápravu.

Jediného člena může korporace mít jen, připouští-li to zákon a v takovém případě jediný člen korporace v ní nemůže ukončit z vlastní vůle členství, ledaže v důsledku toho vstoupí na jeho místo nová osoba.

Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád, přičemž korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat. V případě, že člen soukromé korporace zneužije hlasovací právo k újmě celku, může soud na základě návrhu rozhodnout, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet, návrh musí však být podán nejpozději do 3 měsíců ide dne, kdy k zneužití došlo, přičemž dle dřívější zákonné úpravy bylo možné uplatnit jen právo na náhradu škody.

chci RADU