Podnájem

Autor
/

Sdílejte

Podnájem je právní vztah související s nájmem. Jde o situaci, kdy nájemce zřídí třetí osobě užívací právo k jím pronajaté věci. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno něco jiného, může být podnájem zřízen pouze se souhlasem pronajímatele. V případě, že nájemní smlouva byla uzavřena v písemné formě, vyžaduje se písemná forma i pro tento souhlas. Pokud by nájemce zřídil třetí osobě užívací právo k pronajaté věci bez souhlasu pronajímatele, považovalo by se to za hrubé porušení nájemcových povinností. Nájemce odpovídá za užívání věci třetí osobou stejně, jako kdyby věc užíval sám. Podnájemní vztah je závislý na vztahu nájemním a lze tedy zřídit jen na dobu nájmu věci.

Zvláštní úpravu obsahuje zákon ohledně podnájmu bytu nebo domu. Zákon stanoví, že pokud nájemce v pronajatém bytě sám trvale bydlí, může dát třetí osobě tento byt nebo jeho část do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele. Pokud však nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě byt nebo jeho část do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují podle zákona písemnou formu. Stejně jako běžný podnájem, končí i podnájem bytu nebo domu nejpozději s nájmem.

chci RADU