Společenství vlastníků

Autor
/

Sdílejte

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je společenství vlastníků způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, nesmí však podnikat, ani se žádným způsobem na podnikání podílet. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. To znamená, že členství vznikne nabytím vlastnického práva k jednotce a zánikem vlastnického práva k jednotce zanikne. Člen společenství ze zákona ručí za dluhy společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Podle zákona musí být společenství vlastníků založeno v každém domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých vlastníků. Pokud nebude tento požadavek splněn, nebude možné převádět vlastnické právo k jednotkám. Společenství vlastníků se založí schválením stanov, avšak vzniká až dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku. Zákon dále stanoví, jaké orgány má společenství vlastníků a jakým způsobem rozhoduje. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Shromáždění rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Statutárním orgánem je výbor nebo předseda. Ve stanovách si společenství může stanovit i další orgány nebo jiný způsob rozhodování.

chci RADU