Spoluvlastnický podíl

Autor
/

Sdílejte

Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Podle zákona je každý ze spoluvlastníků úplným vlastníkem svého podílu a spoluvlastník tedy může se svým podílem nakládat podle své vůle. Tato zásada je však omezena tím, že takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků, a to bez zřetele k tomu, z čeho tato práva vyplývají. Zákon navíc nevylučuje ani další omezení nakládání s podílem, které může vyplývat ze smlouvy nebo i ze zákona. Jedním z omezení, které vyplývá přímo ze zákona, je předkupní právo ostatních spoluvlastníků v případě, že některý z nich převádí svůj podíl. Toto předkupní právo nevzniká vždy, ale pouze bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Předkupní právo trvá po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví a neplatí, pokud spoluvlastník převádí svůj podíl jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.

Velikost podílu vyplývá zpravidla z právní skutečnosti, na níž se zakládá spoluvlastnictví nebo účast spoluvlastníka ze spoluvlastnictví. Taková skutečnost ovšem nevylučuje, aby si spoluvlastníci později ujednali velikost podílů jinak. Pro případ, že vzniknou nějaké pochybnosti o velikosti podílů, zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že podíly jsou stejné. Velikost podílu bývá vyjádřena zlomkem nebo procentem.

chci RADU