Úroky

Autor
/

Sdílejte

V některých typech smluv si mohou strany ujednat, že mají být kromě samotného dluhu plněny také úroky (typicky ve smlouvě o půjčce). Zákon stanoví ohledně úroků určitá pravidla, která se použijí v případě, že ve smlouvě obsahující ujednání o úrocích nejsou ujednány podrobnosti. V případě, že mají být plněny úroky, ale není ujednána jejich výše, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Pokud nejsou úroky žádným předpisem stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Pokud není ujednáno jinak, výše úroků se týká ročního období. Dále zákon stanoví, že se úroky platí v téže měně jako hlavní dluh (jistina).

Zákon dále obsahuje pravidlo, které má motivovat věřitele pro vymáhání své pohledávky a nikoli jen pro vybírání úroků. Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Další úroky mu náleží až ode dne, kdy uplatnil právo u soudu. Úroky z úroků lze požadovat pouze v případě, že to bylo ujednáno. Pokud však jde o pohledávku z protiprávního činu, lze úroky z úroků požadovat, a to ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u soudu.

chci RADU