Uzavření smlouvy

Autor
/

Sdílejte

Obvyklý způsob uzavření smlouvy je takový, že zájemce o uzavření smlouvy učiní druhé straně návrh na uzavření smlouvy (ofertu) a druhá strana tento návrh  zváží a přijme (akceptace). Zákon stanoví určité předpoklady pro platnost obou těchto úkonů.

Návrh na uzavření smlouvy zákon nově od 1.1.2014 označuje jako nabídku. Nabídka může být učiněna ústně nebo v písemné formě. Z nabídky musí být zřejmé, že ten, kdo ji činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s určitou osobou, vůči níž nabídku činí. Aby bylo právní jednání nabídkou, musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím a musí z něj plynout vůle navrhovatele být smlouvou vázán, pokud bude nabídka přijata. Nabídka je obvykle činěna vůči konkrétní osobě, ale zákon připouští i možnost činit nabídku vůči neurčitému okruhu osob. Takový způsob nabídky se využije především při podnikatelské činnosti. Zákon stanoví domněnku, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

chci RADU