Výpověď

Autor
/

Sdílejte

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým je možné zrušit závazek.  Závazek lze vypovědět v případě, že si to strany ujednají nebo že tak stanoví zákon. Pokud je závazek vypovězen, nezaniká okamžitě, ale až uplynutím výpovědní doby. Vyskytují se však i případy, kdy je možné závazek vypovědět bez výpovědní doby a závazek pak zaniká již účinností výpovědi. Zákon umožňuje vypovídat především smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Pokud smlouva na dobu neurčitou zavazuje alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek ze zákona zrušit výpovědí, a to vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Takovou výpověď je třeba podat alespoň tři měsíce předem. Výpovědí však nelze zrušit takový závazek, kdy se strana zavázala zdržet se určité činnosti a je-li z povahy závazku zřejmé, že povinnost není časově omezena.

Zákon dále obsahuje ochranu před tzv. šněrovacími úmluvami zavazujícími smluvní stranu po neúměrně dlouhou dobu. Byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení u soudu.

chci RADU