Zrušení právnické osoby

Autor
/

Sdílejte

Právnická osoba se zrušuje (1) právním jednáním, (2) uplynutím doby, (3) rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu (4) z dalších důvodů stanovených zákonem, případně dobrovolně, pokud tak rozhodne příslušný orgán právnické osoby.

Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace (to neplatní, pokud celé její jmění nabývá právní zástupce) a neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací nebo bez, platí, že je zrušena s likvidací.

S likvidací se právnická osoba zrušuje (1) uplynutím doby, na kterou byla založena (2) dosažením účelu, pro který byla založena (3) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti (4) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.

Právnická osoba může být též zrušena a může být nařízena její likvidace soudem na základě návrhu osoby, která na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, jsou-li splněny podmínky upravené v příslušném ustanovení zákona.

Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace (1) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (2) zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace by však vstoupila, pokud by se po skončení insolvenčního řízení objevil nějaký majetek.

chci RADU