Ptáte se: Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebiteli dle novely

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, četl jsem, že byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, která ukládá prodávajícím nějakou další informační povinnost ve vztahu ke spotřebitelům. Rád bych se zeptal, o jakou informační povinnost se jedná, jak ji mám splnit a čeho se vlastně týká? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Vaše otázka se vztahuje k novele (zák. č. 378/2015 Sb.) zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), která z jedné své části nabyla účinnosti dne 28.12.2015 a z druhé části dne 1.2.2016.

Uvedená novela zákona o ochraně spotřebitele totiž mimo jiné zavádí možnost alternativního řešení spotřebitelských sporů, tedy sporů vzniklých ze vztahu mezi spotřebitelem a prodávajícím. Se zavedením možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů právě souvisí ona nová informační povinnost prodávajících, na kterou směřuje Vaše otázka.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů spočívá v tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Vámi a spotřebitelem. Zákon o ochraně spotřebitele pak dále určuje, kdo je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tedy kdo je oprávněn spotřebitelské spory řešit.

chci RADU

Ve vymezených případech se jedná o finančního arbitra, Český telekomunikační úřad či Energetický regulační úřad. V případech, ve kterých není oprávněn spotřebitelské spory řešit ani jeden z uvedených subjektů, je oprávněna spotřebitelský spor řešit Česká obchodní inspekce. Spotřebitelské spory může rovněž za splnění stanovených podmínek řešit osoba, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu řešením spotřebitelských sporů pověří, a to na žádost takové osoby.

Pro úplnost dodávám, že v některých případech spotřebitel nemá právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tyto případy jsou taxativně určeny v zákoně o ochraně spotřebitele (ust. § 20d písm. a) až c)), jedná se např. o spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče.

S ohledem na shora uvedené jste jako prodávající dle aktuálního znění zákona o ochraně spotřebitele povinen spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Tedy jako prodávající jste povinen informovat své zákazníky, zda spotřebitelské spory ze smluv uzavíraných mezi Vámi a Vašimi zákazníky je oprávněn řešit např. finanční arbitr anebo Česká obchodní inspekce.

V rámci uvedené informační povinnosti jste jako prodávající rovněž povinen spotřebiteli sdělit internetovou adresu daného subjektu, který je oprávněn spotřebitelské spory řešit (např. v případě České obchodní inspekce tedy internetovou adresu http://www.coi.cz/).

Informační povinnost se pak vztahuje na všechny prodávající, tedy ať již prodáváte své zboží v kamenném obchodě anebo např. prostřednictvím e-shopu. V případě však, že jako prodávající provozujete rovněž internetové stránky (tyto může provozovat samozřejmě i kamenný obchod), jste povinen uvést informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů i na Vašich webových stránkách, a to opět jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem.

Pokud se svými zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, uzavíráte např. kupní smlouvy, ve kterých se odkazujete na obchodní podmínky, musí být informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů obsaženy i v těchto obchodních podmínkách.

Ustanovení o nové informační povinnosti prodávajících nabylo účinnosti dne 1.2.2016, dle zákona o ochraně spotřebitele jste povinen upravit své obchodní podmínky nejpozději do 1.5.2016.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

Autor: Martina Činková