POZOR! Lhůty u společenství vlastníků jednotek

Autor
/

Sdílejte

Změna stanov společenství  vlastníků

Chystáte se přizpůsobit stanovy společenství vlastníků nové právní úpravě, resp. zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a nevíte si rady? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme řešení a změnu stanov Vám kompletně připravíme.

Společenství vlastníků, které vzniklo do konce roku 2013, ukládá NOZ ve svých přechodných ustanoveních povinnost přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tj. do 1. ledna 2017 a doručit stanovy příslušnému rejstříkovému soudu (§ 3041 odst. 2 NOZ).

chci RADU

Název „společenství vlastníků“ a označení domu

Název společenství vlastníků upravuje § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ, který stanoví, že název musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, tedy např. „Společenství vlastníků Ulice 1, Město“ nebo „Společenství vlastníků domu Ulice 1, Město“, a jiné varianty.

Společenství vlastníků, které vzniklo do konce roku 2013, ukládá NOZ ve svých přechodných ustanoveních povinnost přizpůsobit svůj název nové právní úpravě ve lhůtě do 2 let od nabytí účinnosti NOZ, tj. do 1. ledna 2016 (§ 3042 NOZ). NOZ připouští výjimku z povinnosti přizpůsobit název právnické osoby, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že zaměnitelnost nebo klamavost názvu nelze rozumně předpokládat. Uplatnění této výjimky lze očekávat spíše u jiných právnických osob než společenství vlastníků.

KDY přizpůsobit název a stanovy společenství vlastníků NOZ?

S ohledem na vysoké náklady spojené s notářským zápisem a změnami zapsaných údajů ve veřejném rejstříku, lze doporučit společenstvím vlastníků, které nemají název v souladu s novou právní úpravou, aby změnily svůj název a stanovy současně, a to ve lhůtě do 1. ledna 2016.

Považujeme za důležité v této souvislosti upozornit na to, že v září 2015 přijala Legislativní rada vlády (poradní orgán vlády v oblasti její legislativní činnosti) návrh zákona, kterým se mění NOZ a další související zákony. Jednou z navrhovaných změn je i zrušení požadavku na úpravu názvu společenství vlastníků. V případě, že tento návrh projde úspěšně legislativním procesem, zůstane společenství vlastníků pouze povinnost přizpůsobit stanovy ve lhůtě do 1. ledna 2017 a doručit stanovy příslušnému rejstříkovému soudu. Spíše než možnost ponechat si svůj název, ocení společenství vlastníků prodloužení termínu pro přizpůsobení se nové právní úpravě. Zatím však nelze předem odhadnout v jaké podobě a kdy bude přijata změna NOZ.

JAKÉ jsou minimální náležitosti stanov?

Nevíte, co musí stanovy společenství vlastníků obsahovat? Odpověď najdete v § 1200 odst. 2 NOZ, podle kterého stanovy společenství vlastníků musí obsahovat minimálně tyto údaje:

  1. název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
  2. sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  3. členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  4. určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  5. určení prvních členů statutárního orgánu,
  6. pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  7. pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

PROČ využít služeb naší advokátní kanceláře?

Naše advokátní kancelář Vám nabízí čas k projednání konkrétních potřeb Vašeho společenství vlastníků a zakomponování těchto potřeb do stanov.

Připravit změnu stanov společenství vlastníků není snadné a bez prostudování příslušných ustanovení NOZ to ani není možné. Od zákonné úpravy se lze v řadě případů odchýlit, ne každý však dokáže správně posoudit, které to jsou.

Pomůžeme Vám najít odpověď na  otázky spojené se změnou stanov, které kroky a v jakém pořadí je nutné učinit, atd. Změnu stanov, včetně souvisejících dokumentů, Vám kompletně připravíme, včetně návrhu na změnu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku, zprostředkujeme Vám komunikaci s notářem tak, abyste si ušetřili čas i starosti.

chci RADU

KOLIK Vás bude změna stanov stát?

Náklady za advokátní služby

V případě, že se rozhodnete využít právních služeb naší advokátní kanceláře, změna stanov Vás bude stát od  15.000,– Kč + DPH a výše, a to podle rozsahu a náročnosti vyhotovení dokumentů.

Náklady za notáře

V případě změny stanov se neobejdete bez notáře, a to ani tehdy, že využijete služeb naší advokátní kanceláře. Notáři zaplatíte odměnu za sepsání notářského zápisu, případně odměnu za sepsání dalších listin. V případě využití služeb naší právní kanceláře, zaplatíte notáři pouze za notářský zápis, neboť vyhotovení dalších listin notářem nebude nutné.

Soudní poplatek

Řízení ve věcech veřejného rejstříku je zpoplatněno poplatkem ve výši 2.000,– Kč za změny nebo doplnění zápisu ve veřejném rejstříku, budete-li návh na zápis změn podávat přímo k soudu.

Aktuálně však mají notáři možnost zápisy změn do obchodního rejstříku provádět přímo, což je levnější a samozřejmě rychlejší varianta, než kupovat kolek za 2.000,– Kč a doručovat návrh spolu s dokumenty příslušnému soudu, přičemž zápis změn Vás u notáře vyjde na částku ve výši 1.300,– Kč + DPH. Uvedený poplatek se platí přímo notáři.

Nechte si od advokátní kanceláře Mgr. Martiny Činkové zaslat cenovou nabídku na vypracování stanov společenství vlastníků a souvisejících dokumentů včetně zastoupení v řízení ve věcech veřejného rejstříku. Poptejte službu na emailu ak@cinkova.cz a současně zašlete stávající stanovy společenství vlastníků jako přílohu k posouzení. Obratem se Vám ozveme.