Název spolků (dříve občanských sdružení)

Autor
/

Sdílejte

V názvu spolku „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“

Název spolku upravuje § 216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který stanoví, že název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“.

Spolkům, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“) ukládá NOZ ve svých přechodných ustanoveních povinnost přizpůsobit název spolku NOZ ve lhůtě do 2 let od nabytí účinnosti NOZ, tj. do 1. ledna 2016 (§ 3042 NOZ) a dále také přizpůsobit stanovy spolku NOZ ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tj. do 1. ledna 2017 a doručit stanovy příslušnému rejstříkovému soudu (§ 3041 odst. 2 NOZ).

NOZ připouští výjimku z povinnosti přizpůsobit název spolku, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užíval-li spolek svůj název dlouhodobě a je-li pro něj tak příznačný, že zaměnitelnost nebo klamavost názvu spolku nelze rozumně předpokládat.

chci RADU

Kdy přizpůsobit název a stanovy spolku NOZ?

K přizpůsobení názvu a stanov mohou spolky (dříve občanská sdružení) zvolit 2 možnosti:

  • využít pro změny obě lhůty, tedy nejprve přizpůsobit název spolku ve lhůtě do 1. ledna 2016 a později přizpůsobit stanovy spolku ve lhůtě do 1. ledna 2017 nebo
  • učinit obě změny najednou, tedy přizpůsobit současně název spolku a stanovy spolku ve lhůtě do 1. ledna 2016.

Zruší připravená novela NOZ povinnost přizpůsobit název spolku?

Necelé 4 měsíce před koncem roku 2015, kdy se nepochybně řada spolků chystá využít alespoň jednu z výše popsaných možností a splnit svou zákonnou povinnost, předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona, kterým se mění NOZ a další související zákony. Tento návrh zákona přijala v září 2015 Legislativní rady vlády (poradní orgán vlády v oblasti její legislativní činnosti). Jednou z navrhovaných změn je i zrušení požadavku na úpravu názvu spolků.

V případě, že tento návrh projde úspěšně legislativním procesem, zůstane spolkům povinnost přizpůsobit stanovy ve lhůtě do 1. ledna 2017 a doručit stanovy rejstříkovému soudu. Zda spolky změní svůj název, tak zůstane na jejich volbě.

Přizpůsobit název spolku nebo počkat na novelu NOZ?

Některé spolky možná uvítají možnost zachovat si svůj původní název anebo možnost posunout termín pro přizpůsobení se nové právní úpravě. Zatím však nelze předem odhadnout, v jaké podobě a kdy bude přijata změna NOZ.

chci RADU

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková, Andrea Langmajerová

 

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}