Neziskovky v novém kabátě

Autor
/

Sdílejte

V tomto článku vám přinášíme přehledný soupis informací o některých nových formách tzv. neziskovek, v daném případě informace o spolku, ústavu a sociálním družstvu a jejich orgánech.  Tento článek tak může být prospěšný především občanským sdružením, které se chtějí zorientovat v tom, zda zůstat nadále spolkem či zda zvolit jinou právní formu.

SPOLEK

Nová zákonná úprava zcela opouští dosud používaný termín „občanské sdružení“ a nahrazuje ho pojmem „spolek“. Spolek mohou založit alespoň tři osoby. Základními znaky spolku jsou samospráva, dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením zákonného ručení členů spolku za spolkové dluhy a spolková činnost jako hlavní činnost spolku. Vedle hlavní činnosti (spolkové), může spolek vykonávat i činnost vedlejší, a to i výdělečnou, ale jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z.s.“ Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Občanské sdružení – bude považováno za spolek

§ 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • hlavní činnost spolku – může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen (spolková činnost vykonávaná členy nebo pro členy)
 • hlavní činnost spolku – nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost
 • vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
 • vedlejší hospodářská činnost – může spočívat v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jen je-li její účel v podpoře hlavní (vlastní spolkové) činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku
 • zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku
 • změna si vyžádá úpravu stanov dne NOZ
 • nebude-li spolek splňovat podmínky pro spolky, bude nutná transformace spolku na ústav nebo transformace spolku na sociální družstvo (Zákon o obchodních korporacích), příp. smluvní převod na společnost s ručením omezeným (status veřejné prospěšnosti)

Orgány spolku:

 • statutární orgán – kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda)
 • nejvyšší orgán – neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze
 • kontrolní komise – nepovinný orgán
 • rozhodčí komise – nepovinný orgán
 • další orgány určené ve stanovách

Nejvyšší orgán spolku:

 • určuje hlavní zaměření činnosti spolku
 • rozhoduje o změně stanov
 • schvaluje výsledek hospodaření spolku
 • hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
 • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Členská schůze

 • každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze

Dílčí členské schůze

 • stanovy mohou určit, že se zasedání členské schůze bude konat formou dílčích členských schůzí, případně též, o kterých záležitostech tímto způsobem rozhodnout nelze
 • stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů

Kontrolní komise

 • dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost

Rozhodčí komise

 • rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami;

ÚSTAV

§ 402 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • účelem ústavu je provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím osobní a majetkové složky
 • ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených
 • případná vedlejší činnost nesmí být na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu
 • zisk může být použit jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu
 • na rozdíl od korporace podléhá rozhodování v ústavu principu hierarchie nikoli demokracie, statutární orgán je monokratický
 • ústavy mohou být soukromoprávní i veřejnoprávní (např. školy, nemocnice)

Orgány ústavu:

Ředitel

 • statutární orgán ústavu
 • statut může pro tento orgán zvolit i jiné označení
 • nemůže být členem správní rady, dozorčí rady byla-li zřízena ani jiného orgánu obdobné povahy

Správní rada

 • volí a odvolává ředitele
 • dohlíží na výkon působnosti ředitele
 • rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli
 • schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu
 • rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu, pokud zakladatelské právní jednání neurčí něco jiného
 • uděluje předchozí souhlas k některým právním úkonům ústavu (např. nabývání nebo pozbývání vlastnického práva k nemovité věci, zakládá jinou právnickou osobu)

SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

§ 758 a následující zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (účinnost od 1. ledna 2014)

 • soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.
 • sociální družstvo je koncipováno jako podnikatel, který může podnikat pouze určitým způsobem (nemůže vykonávat některé riskantní podnikatelské aktivity)
 • zisk smí sociální družstvo použít pouze v zájmu dosažení účelu své existence, tj. poskytování charitativních, sociálních aj. aktivit ve prospěch členů i širší veřejnosti.
 • není žádoucí, aby členy sociálních družstev bylo velké množství formálních členů, nýbrž třeba jen několik málo členů se skutečným zájmem o podstatu věci.
 • možnost výplaty podílů na zisku členům je omezen

Fyzická osoba – člen sociálního družstva, jen:

 • zaměstnanec družstva
 • osoba vykonávající pro družstvo práci jako dobrovolník
 • osoba, které je poskytována služba družstva

Orgány družstva

 • členská schůze
 • představenstvo – statutární orgán družstva
 • kontrolní komise
 • jiné orgány zřízené stanovami

Členská schůze

 • mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
 • volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva
 • určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat
 • schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku
 • schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59
 • schvaluje poskytnutí finanční asistence
 • rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
 • schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku
 • rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
 • rozhoduje o uhrazovací povinnosti
 • rozhoduje o použití rezervního fondu
 • rozhoduje o vydání dluhopisů
 • schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva
 • rozhoduje o přeměně družstva
 • schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení
 • schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje
 • rozhoduje o zrušení družstva s likvidací
 • volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
 • schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
 • rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti
 • může si vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva

Shromáždění delegátů

 • stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů
 • každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů, není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro volbu delegárů rozumnou odchylku

Představenstvo

 • má svěřeno obchodní vedení družstva
 • plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy
 • zajišťuje řádné vedení účetnictví
 • předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

Kontrolní komise

 • kontroluje veškerou činnost družstva
 • projednává stížnosti členů
 • může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva
 • dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů
 • upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a dohlíží na zjednání nápravy

 

 

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}