Podmínky užití

© Mgr. Martina Činková, advokátka, IČ 74491032, sídlem Revoluční 1963/6, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „advokátní kancelář“)

  1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek ZAKONYVKAPSE.CZ (dále jen “internetové stránky “).
  2. Obsah těchto internetových stránek je možné užít pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv užití obsahu těchto internetových stránek k jinému než uvedenému účelu včetně šíření, kopírování, dalších úprav či jiného zpřístupňování či pořizování dalších rozmnoženin bez souhlasu advokátní kanceláře je zakázáno.
  3. Užití mimo osobní potřebu se považuje za neoprávněný zásah do práv  advokátní kanceláře a současně může být neoprávněným zásahem do práv dalších autorů, kteří se podílí na tvorbě obsahu internetových stránek.
  4. Uživatelé užívají obsah internetových stránek na vlastní riziko. Advokátní kancelář neodpovídá mimo jiné s ohledem na složitost nové právní úpravy, neexistující odbornou literaturu, rozporuplná stanoviska odborníků v oblasti práva a s ohledem na neexistující novou judikaturu za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, ani neodpovídá za jakékoliv škody přímo či nepřímo vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek. Užíváním obsahu těchto internetových stránek nedochází ke vzniku žádného právního vztahu mezi uživatelem a advokátní kanceláří a zejména z takového užití nevznikají uživateli žádná práva vůči advokátní kanceláři. Provozování těchto internetových stránek nepředstavuje vůči uživatelům poskytování právních služeb dle zákona o advokacii.
  5. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění jakkoliv změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu internetových stránek.
  6. Pokud uživatel užívá část internetových stránek, které jsou zpřístupněny pouze po řádné registraci a užití uživatelského jména a hesla (dále jen „registrovaný uživatel“), potom jsou informace poskytnuté uživatelem (například jméno, příjmení, firma, adresa/sídlo, telefon, email) využity pro personifikaci takových stránek a případně čerpaných služeb. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, režim nakládání s osobními údaji se řídí platnou právní úpravou. Uživatel může zrušit svou registraci na adrese info@zakonyvkapse.cz.
  7. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30.09.2013. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás tímto zdvořile, abyste internetové stránky přestali užívat a jejich prostor opustili. Děkujeme.

V Praze dne 29.09.2013

Mgr. Martina Činková, advokátka