Ptáte se: Pravidla o střetu zájmů v s.r.o.

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, zakládám nyní společnost s ručením omezeným, ve které budu společně s dalšími společníky společníkem a zároveň jednatelem této společnosti. Rád bych se zeptal, zda mohu já sám s touto společností uzavírat jakékoliv smlouvy bez omezení anebo zda nějaká omezení jsou a jaké jsou mé povinnosti. Děkuji Vám za Vaši odpověď.

Odpověď:

Vaše otázka se dotýká oblasti právní úpravy pravidel o střetu zájmů ve společnosti s ručením omezeným. Pod pojmem pravidla o střetu zájmů si lze představit soubor pravidel, jenž mají povahu ochranných opatření, která mají zabránit tomu, aby byly poškozovány zájmy společnosti s ručením omezeným ze strany osob, které spravují záležitosti a majetek takové společnosti (tedy ze strany jejích jednatelů, společníků, členů dozorčí rady a dalších). Uvedená pravidla by tedy měla poskytnout Vaší společnosti možnost ochrany.

Pravidla o střetu zájmů jsou aktuálně upravena v ust. § 54 až 58 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Pro úplnost uvádím, že tato úprava z části nahradila předchozí právní úpravu dle ust. § 196a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

chci RADU

V obecné rovině lze říci, že pravidla o střetu zájmu se sestávají z informační povinnosti toho, kdo se může ocitnout ve střetu zájmů se společností a z pravomoci valné hromady či dozorčí rady Vaší společnosti preventivně zákonem stanoveným způsobem zasáhnout. Pokud by byla porušena zákonná pravidla o střetu zájmů, jednalo by se rovněž o porušení povinnosti péče řádného hospodáře.

Shora popisovaná informační povinnost se tak vztahuje v souladu s ust. § 54 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na člena orgánu společnosti s ručením omezeným, který se dozví, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, přičemž ke vzniku informační povinnosti postačí i potenciální příležitost.

V takovém případě je člen orgánu společnosti s ručením omezeným povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy orgánu, jehož je sám členem a dále dozorčí radu společnosti, pokud byla zřízena, jinak valnou hromadu společnosti. Informační povinnost je široká, neboť platí i pro možný střet zájmů osob, které jsou členovi orgánu obchodní korporace blízké anebo osob, kterou jsou jím ovlivněné či ovládané.

Jestliže jste tedy jednatelem Vaší společnosti a hrozil by střet zájmů s Vaší společností, měl byste informační povinnost vůči ostatním jednatelům Vaší společnosti (tedy statutárnímu orgánu) a dozorčí radě společnosti, pokud je ve Vaší společnosti zřízena, jinak vůči valné hromadě. Valná hromada či dozorčí rada by pak mohla rozhodnout o pozastavení výkonu Vaší funkce jednatele na vymezenou dobu. Důsledkem uvedeného pozastavení by však nebyl zákaz výkonu Vašich případných práv společníka na valné hromadě společnosti.

Je třeba dodat, že i v případě, že splníte svou informační povinnost, není tím dotčena Vaše povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, tedy v nejlepším zájmu společnosti.

Zákon o obchodních korporacích obsahuje dále zvláštní úpravu, pokud jde o situaci, pokud byste jako jednatel chtěl s „Vaší“ společností uzavřít smlouvu. I v takovém případě pro Vás platí informační povinnost ve vztahu k ostatním členům statutárního orgánu (ostatním jednatelům) a dozorčí radě společnosti, pokud byla zřízena, jinak ve vztahu k valné hromadě společnosti. Informační povinnost lze splnit např. předložením návrhu smlouvy nebo uvedením jejího obsahu. Jste totiž povinen společnost informovat o podmínkách, za jakých má být smlouva uzavřena.

Valná hromada společnosti či dozorčí rada pak mohou v souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uzavření takové smlouvy, která není v zájmu společnosti, zakázat.

Uvedená informační povinnost se nepoužije pro ty smlouvy, které byste se společností uzavíral v rámci běžného obchodního styku. O jaké smlouvy se však bude jednat, je vždy záležitostí individuálního posouzení. Lze tedy raději doporučit plnění informační povinnosti i u takových smluv.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci založit SRO

Autor: Martina Hejduková