Přizpůsobení stanov spolku (dříve občanských sdružení) NOZ

Autor
/

Sdílejte

Spolkům, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“) ukládá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svých přechodných ustanoveních přizpůsobit stanovy spolku NOZ ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tj. do 1. ledna 2017 a doručit stanovy příslušnému rejstříkovému soudu (§ 3041 odst. 2 NOZ).

Co se stane, když … spolek toto neučiní? Příslušný orgán veřejné moci vyzve spolek k přizpůsobení stanov a jejich doručení do sbírky listin, a ve výzvě stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti.

Co se stane, když … spolek nechá stanovenou dodatečnou lhůtu marně uplynout? Soud na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší spolek a nařídí jeho likvidaci. 

JAK přizpůsobit stanovy spolku nové právní úpravě?

Máte dvě možnosti. První možností je ponechat život spolku zcela na předepsané osnově spolku v NOZ a upravit jen minimální povinný obsah stanov. Druhou možností je podrobně upravit život spolku dle potřeb spolku, případně i odchylně od předepsané osnovy spolku v NOZ, tam kde to NOZ připouští. V obou případech doporučujeme nejprve se seznámit s úpravou spolku v NOZ (§ 214 a násl. NOZ) a obecnou úpravou právnických osob (§ 118 a násl. NOZ).

Obsah stanov spolku stačí omezit na pouhé minimum a ve stanovami neupravených případech postupovat podle NOZ. Ve stanovách spolku stačí určit následující:

  1. název a sídlo spolku,
  2. účel spolku,
  3. práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
  4. určení statutárního orgánu.

chci RADU

Rozhodli jste se pro první možnost? … Zamýšlíte co nejjednodušší stanovy, ve kterých upravíte jen to nejnutnější? V takovém případě si raději pořiďte ke stanovám i NOZ a dobře se seznamte mimo jiné s obecnými ustanoveními o právnických osobách, zejména o orgánech právnické osoby, např. o odstoupení člena voleného orgánu z funkce, jednání za právnickou osobu – (nejen) těmito pravidly se budete řídit. Dále si dobře si prostudujte a nejlépe podtrhejte v textu NOZ všechna ustanovení, která platí v případě, že o dané záležitosti stanovy mlčí – (nejen) těmito pravidly se budete řídit.

Rozhodli jste se pro druhou možnost? … Chcete předejít pochybnostem o tom, kterým ustanovením stanov nebo zákona se máte řídit? Zamýšlíte přijmout stanovy ve znění, které usnadní činnost všem členům volených orgánů spolku a poskytne dobrou orientaci všem členům spolku o fungování spolku? Zamýšlíte provozovat vedlejší hospodářskou činnost, upravit různé druhy členství, vést seznam členů, zřídit nepovinné orgány spolku jako např. revizora, založit pobočný spolek nebo pobočné spolky, upravit konání zasedání členské schůze formou dílčích členských schůzí, určit pravidla pro jednání kolektivních orgánů mimo zasedání (tzv. per rollam), příp. zapracovat do stanov další odchylky od předepsané osnovy NOZ? Nerozumíte podstatě hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti spolku? Nabízíme Vám čas k projednání konkrétních potřeb Vašeho spolku a zapracování těchto potřeb do stanov. Od zákonné úpravy se lze v řadě případů odchýlit, ne každý však dokáže správně posoudit, které to jsou.

Na co si dát při změně stanov pozor? … Na postup podle stávajících stanov, neboť ta ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbyla závaznosti dnem 1. ledna 2014.

PROČ využít služeb naší advokátní kanceláře?

Připravit změnu stanov spolku tak, aby spolek využil možnosti dané českým právním řádem, není snadné. Naše advokátní kancelář má zkušenosti s přizpůsobením stanov spolku nové právní úpravě, se zakládáním nových spolků i transformací spolků na ústav. Pomůžeme Vám najít odpověď na otázky spojené se změnou stanov spolku, které kroky a v jakém pořadí je nutné učinit, jak nastavit organizaci spolku (fungování orgánů spolku) a členství ve spolku, jak chápat hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost spolku, proč vést seznam členů, atd. Změnu stanov spolku a přizpůsobení spolku nové právní úpravě Vám kompletně připravíme, včetně návrhu na změnu zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku.

KOLIK Vás bude změna stanov stát?

Náklady za advokátní služby

V případě, že se rozhodnete využít právních služeb naší advokátní kanceláře, změna stanov včetně souvisejících dokumentů Vás bude stát od 5 tis. Kč + DPH, a to podle rozsahu a náročnosti vyhotovení dokumentů.

Soudní poplatek

Řízení ve věcech zápisu údajů o spolku (pobočném spolku) do veřejného rejstříku nebo jeho změny je osvobozeno od soudního poplatku.

Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku na vypracování dokumentů pro změnu stanov spolku včetně zastoupení v řízení ve věcech veřejného rejstříku. Poptejte službu přes e-mail ak@cinkova.cz nebo odesláním formuláře (klikněte na tento odkaz), ideálně i připojte Vaše stávající stanovy registrované Ministerstvem vnitra za účelem rychlejšího vyřízení celé záležitosti.

chci RADU

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}