Ptáte se: Co je to svépomocný prodej

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den,

pracuji v opravně, která se specializuje na opravu kol a stává se nám, že zákazníci si nevyzvednou již opravená kola. V takto opravených kolech však máme již svůj vlastní materiál i práci strávenou na opravě kola. Slyšel jsem o svépomocném prodeji, ale nevím přesně, jaký je v takovém případě postup a jak vše funguje. Jak se prosím máme bránit proti takovému postupu zákazníků? Máme vše nějak ošetřit v servisním protokolu?Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nejprve je pro Vás podstatné uvědomit si, jakou smlouvu vlastně se svými zákazníky uzavíráte. Dle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) se dílem rozumí právě oprava nebo úprava věci, tedy mezi Vaší opravnou a Vašimi zákazníky dochází k uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava či úprava kol.

Právě v rámci právní úpravy smlouvy o dílo občanský zákoník pamatuje na situaci, kdy je to zákazník, kdo poruší své smluvní povinnosti a v rozporu se smlouvou o dílo zhotovené dílo – tedy opravené kolo nepřevezme. Pro tyto případy občanský zákoník upravuje možnost tzv. svépomocného prodeje, tedy jinak nepřípustnou možnost prodat opravené kolo osobou (Vaší opravnou), která není jejím vlastníkem. K tomuto je však zapotřebí nejprve splnění několikero podmínek.

Dle občanského zákoníku by Vaše opravna byla oprávněna přistoupit ke svépomocnému prodeji opraveného kola, pokud by byly splněny tyto podmínky:

  • Zákazník by si kolo nepřevzal bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava kola dokončena (v případě, že byla oprava kola dokončena později, tak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení opravy kola).
  • Vaše opravna vyrozuměla zákazníka o zamýšleném prodeji a stanovila mu náhradní lhůtu k převzetí opraveného kola (jedná se o jakési poslední upozornění). Tato náhradní lhůta pak nesmí být kratší než jeden měsíc.

chci RADU

Bez splnění uvedených podmínek nemůže Vaše opravna přistoupit ke svépomocnému prodeji opraveného kola.

Pokud by podmínky pro svépomocný prodej byly splněny, mohla by Vaše opravna opravené kolo prodat, a to však vhodným způsobem. Vaše opravna by tak nemohla opravené kolo prodat např. co nejrychleji avšak bez ohledu na cenu. Opravené kolo je totiž prodáváno na účet zákazníka, tedy je samozřejmě v nejlepším zájmu zákazníka, aby opravené kolo bylo prodáno za co nejvyšší cenu. Pokud by Vaše opravna tyto podmínky nedodržela a kolo např. prodala nevýhodně, mohl by se proti tomu zákazník případně bránit.

Jak bylo uvedeno shora, k prodeji opraveného kola by došlo na účet zákazníka, tedy vlastníkem finančních prostředků získaných za prodej opraveného kola by byl zákazník a Vaše opravna by tak musela finanční prostředky zákazníkovi předat. V dané situaci je však namístě samozřejmě započtení pohledávek Vaší opravny z titulu provedené opravy kola proti pohledávce zákazníka na vydání získaného výtěžku z prodeje opraveného kola. Vaše opravna si tak výtěžek může ponížit o náklady na materiál spotřebovaný na opravu kola, náklady na opravu kola a např. i náklady samotného prodeje.

Občanský zákoník dále pamatuje i na situaci, kdy by se neznámý zákazník k provedené opravě kola nehlásil anebo by takový zákazník byl nesnadno dosažitelný. I zde je možné přistoupit ke svépomocnému prodeji opraveného kola, avšak teprve po uplynutí lhůty delší než šest měsíců, po kterou se tedy neznámý či případně nesnadno dosažitelný zákazník o opravené kolo nehlásil. V takovém případě může Vaše opravna opravené kolo prodat i bez toho aniž by o zamýšleném prodeji zákazníka informovala.

Pro praxi lze doporučit, abyste o možnosti svépomocného prodeje informovali své zákazníky vždy jasně a srozumitelně písemně, např. právě v servisním protokolu. I správné a srozumitelné znění servisního protokolu může předejít mnoha problémům.

Pro případ, že byste přistupovali ke svépomocnému prodeji opraveného kola, tak doporučuji, abyste dle Vašich znalostí a zkušeností vybrali opravdu vhodný způsob prodeje opraveného kola a snažili se kolo prodat za co nejvyšší cenu. To vše proto, abyste tak předešli případným nárokům zákazníků, kteří by svépomocný prodej považovali za zjevně nevhodný.

Dále doporučuji, abyste veškeré úkony související se svépomocným prodejem činili v písemné formě a doručili je prokazatelným způsobem zákazníkovi. To vše opět za účelem předejití případným námitkám a nárokům zákazníka, jehož kolo bylo prodáno v rámci svépomocného prodeje.

Pokud byste rádi měli jasně a srozumitelně připravený servisní protokol pro Vaše zákazníky a dále vzorový dopis pro informování Vašich zákazníků o zamýšleném svépomocném prodeji připravený v souladu s občanským zákoníkem, rádi Vám s přípravou těchto dokumentů pomůžeme. V případě Vašeho zájmu prosím napište na e-mailovou adresu ak@cinkova.cz a my se Vám ozveme.

Další informace o naší advokátní kanceláři zde.

chci RADU

Autor: Martina Činková, Martina Hejduková