Ptáte se: Ústav a základní informace

Autor
/

Sdílejte

Vím, že už nejde nově základat o.p.s., tak bych rád měl základní přehled o tom, co to je ústav, jak se zakládá, jaké tam musí být orgány, atd.

.

Odpověď:

Ústav je novou právní formou právnické osoby, kterou do našeho právního řádu zavedl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) s účinností od 1. ledna 2014. Ústav lze považovat za právnickou osobu, obdobu obecně prospěšné společnosti, kterou od ledna 2014 již není možné zakládat.

Ústav je zajímavý tím, že kombinuje osobní složku typickou pro korporace a majetkovou složku typickou pro fundace. Na rozdíl od spolku (korporace) nemá ústav členy, tedy ani samosprávu. V ústavu se rozhoduje na principu hierarchickém, nikoliv demokratickém. Na rozdíl od nadace (fundace) není majetek ústavu tolik chráněn, může být rozšířen, zúžen, případně i spotřebován.

Nenechte se zmást malým počtem paragrafů upravujících ústav. Budete-li číst příslušné paragrafy až do konce, dozvíte se v § 418 NOZ, že v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu.

Při volbě právní formy neziskové organizace se zaměřte na otázky týkající se účelu právnické osoby, možnosti provozování vedlejší činnosti, způsobu použití zisku, struktury orgánů a způsobu rozhodování.

Doufáme, že následující informace Vám pomohou  k rychlé orientaci v právní formě ústavu:

Založení ústavu: 

Ústav založíte zakládací listinou (zákon připouští i pořízením pro případ smrti, pro účely tohoto článku však budeme uvádět zakládací listinu), do které uvedete alespoň název ústavu, sídlo ústavu, účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti (popřípadě i předmětu podnikání ústavu), údaj o výši vkladu (popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu), počet členů správní rady (případně i dozorčí rady) i jména a bydliště jejích prvních členů a podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu (vnitřní organizaci lze upravit statutem ústavu vydaným správní radou, pokud vydání statutu zakládací listina předpokládá).

chci založit NEZ

Účel ústavu/ hlavní činnost: 

Účelem ústavu je provozování činnosti (jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených) užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. V rámci hlavní činnosti ústav poskytuje služby svým uživatelům.

Pro srovnání, účelem obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšné služby veřejnosti za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.

Vedlejší činnost ústavu: 

Ústav může provozovat obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, takový provoz však nesmí být na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných ústavem v rámci hlavní činnosti ústavu.

Použití zisku: 

Zisk lze použít výlučně k podpoře hlavní činnosti ústavu (pro kterou byl ústav založen), a k úhradě nákladů na správu ústavu.

Orgány ústavu: 

Statutárním orgánem ústavu je ředitel, jehož volí i odvolává správní rada. Vrcholným orgánem ústavu je správní rada, kterou jmenuje a odvolává zakladatel (zakládací listina může určit jiný způsob). Dozorčí radu není nutné zřizovat.

Právní forma ústavu je vhodná například pro oblast školství, zdravotnictví, kultury, ale i další právnické osoby poskytující služby svým uživatelům (příjemcům služby).

chci RADU

Autor: Martina Činková