Ptáte se: Dědění podílu v s.r.o.

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, chystáme se nyní ještě s dalšími dvěma společníky zakládat společnost s ručením omezeným, která se bude věnovat projektové činnosti ve výstavbě. Rádi bychom se zeptali, co by se stalo s podílem společníka, který by zemřel, tedy zda by podíl přešel na dědice tohoto společníka nebo na společnost s ručením omezeným. Děkujeme za Vaši pomoc.

Odpověď:

Při odpovědi na Vaší otázku budeme vycházet z toho, že Vy i Vaši budoucí společníci jste všichni fyzické osoby. Pokud společenská smlouva Vaší společnosti nebude obsahovat jinou úpravu, pak dle zákona platí, že zemře-li jeden z Vašich společníků, bude jeho podíl ve společnosti předmětem dědického řízení a připadne tak některému z dědiců. Pokud by dědic podíl nabýt nechtěl, mohl by se domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem v případě, že jsou v konkrétní situaci dány důvody, pro které po něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti zůstal. Jaké důvody to mohou být, bude posuzováno vždy individuálně ve vztahu ke konkrétnímu případu. Právo dědice na zrušení jeho účasti ve společnosti pak musí být uplatněno nejdéle do tří měsíců ode dne právní moci usnesení soudu o dědictví. Pokud by právo na zrušení účasti ve společnosti dědic uplatnil po uplynutí této lhůty, nepřihlíželo by se k tomu.

chci RADU

chci upravit DOK SRO

V případě, že se dědic domáhá zrušení své účasti ve společnosti u soudu, nesmí se podílet na činnosti společnosti, a to i přesto, že mu takovou povinnost ukládá společenská smlouva. Zákon ovšem připouští možnost, aby se společníci dohodli dohodou odlišně. Pouze pro úplnost doplňujeme, že pokud by se jednalo o společnost s ručením omezeným pouze s jedním společníkem, kterým je dědic, nelze jeho účast ve společnosti zrušit.

Skutečnost, že podíl ve společnosti v případě úmrtí společníka přejde na jeho dědice, však nemusí být pro ostatní společníky vždy žádoucí. Je tomu tak zejména v případě, který popisujete shora, tedy že společnost se zabývá odbornou činností, kterou vykonávají právě její společníci, kteří mají potřebné vzdělání, odborné zkoušky apod. Pokud by do společnosti totiž vstoupil společník bez odborného vzdělání, který vlastně nemá představu o tom, co je k činnosti společnosti potřeba, ani nemá nezbytné předpoklady pro výkon takové činnosti, a který by se na takové činnosti nemohl díky nedostatku své odbornosti podílet, mohlo by docházet k významným neshodám mezi společníky a k celkové nespokojenosti ve společnosti. V takových případech se naopak tedy jeví jako vhodnější vyloučit či omezit dědění podílu ve společenské smlouvě. Ve společenské smlouvě pak lze dědění zakázat např. pouze ve vztahu k určitým podílům. V případě úmrtí společníka pak jeho podíl přejde jako uvolněný podíl na společnost a jeho dědicové budou mít nárok na vyplacení vypořádacího podílu. Účinnost přechodu podílu na osobu dědice lze ovšem vázat např. i na splnění určitých podmínek požadovaných po dědici.

chci založit SRO

Autoři: Martina Činková, Martina Hejduková