Ptáte se: Jak je to se zasíláním obchodních sdělení?

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den,

v nedávné době jsem založil ještě s dalšími společníky společnost s ručením omezeným, prostřednictvím které nyní podnikáme. Za účelem podpory našeho podnikání, které je na samém začátku, bychom rádi oslovili potenciální zákazníky elektronicky, tedy e-mailem. Potenciálním zákazníkům bychom rádi zasílali e-mailem newslettery, reklamní nabídky atd. Rád bych tedy věděl, zda existují nějaká pravidla pro zasílání reklamních nabídek e-mailem? Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zasílání reklamních e-mailů, newsletterů a obecně reklamních nabídek elektronicky spadá pod zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a je tak upraveno v zákoněč. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Zákon o některých službách informační společnosti je zvláštním zákonem ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dle zákona o některých službách informační společnosti je třeba postupovat tehdy, pokud jsou marketingové nabídky zasílány prostřednictvím elektronické pošty, textových zpráv apod. Pro úplnost tak uvádíme, že zákon o ochraně osobních údajů ve vztahuje na zasílání marketingových nabídek, které ale neprobíhá elektronicky, avšak např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Dle tohoto zákona se obchodním sdělením rozumí „všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost“. Tedy i zasílání např. zmiňovaného newsletteru je obchodním sdělením ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

chci RADU

Dle zákona o některých službách informační společnosti tak může Vaše společnost obchodní sdělení šířit elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům (tj. potenciálním zákazníkům), kteří k tomu dali předchozí souhlas. Podrobnosti elektronického kontaktu takového potenciálního zákazníka (e-mailová adresa) lze tak využít pouze tehdy, pokud dala taková osoba souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nepostačí tedy, pokud by Vaše společnost e-mailovou adresu získala z veřejně dostupných zdrojů. Souhlas dané osoby je tedy nezbytné získat předem, v opačném případě by došlo k porušení zákona o některých službách informační společnosti a za toto porušení může být Vaší společnosti uložena pokuta až do výše 10,000.000 Kč (viz § 11 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti).

Předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení není třeba v tom případě, pokud e-mailovou adresu dané osoby Vaše společnost získala v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby (v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů). V takovém případě může Vaše společnoste-mailovou adresu Vašeho zákazníka využít a zasílat na ní obchodní sdělení, která se týkají Vašich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, to vše však za předpokladu, že zákazník může jednoduše a zdarma odmítnout souhlas s takovým využitím své e-mailové adresy, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Jak bylo uvedeno shora, Vaší společnosti by mohla být uložena pokuta až do výše 10,000.000 Kč v případě, že Vaše společnost by hromadně nebo opakovaně šířila elektronickými prostředky obchodní sdělení bez souhlasu osoby adresáta těchto sdělení (tj. potenciálního zákazníka). Při stanovení konkrétní výše dané pokuty by se pak přihlédlo k závažnosti porušení, zejména ke způsobu spáchání správního deliktu (daného porušení) a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Z pohledu Vaší společnosti je zde podstatná i otázka případného promlčení odpovědnosti za správní delikt, kdy platí, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad pro ochranu osobních údajů o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

Závěrem doplňujeme, že obdobné reklamní e-maily nad to musí být vždy jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení, opačné jednání je zakázáno (viz ust. § 7 odst. 4 zákona o některých službách informační společnosti). Při porušení této povinnosti je rovněž možné uložit pokutu až do výše 10,000.000 Kč.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

Autor: Martina Činková