Ptáte se: Jaké náležitosti musí mít smlouva o výkonu funkce?

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, budu nyní vykonávat funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným. Slyšel jsem, že na výkon této funkce lze uzavřít smlouvu o výkonu funkce, rád bych se zeptal, o jakou smlouvu se jedná a co tato smlouva musí obsahovat? Předem Vám velice děkuji za odpověď.

Odpověď:

Práva a povinnosti mezi společností s ručením omezeným a jednatelem se primárně řídí ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) o příkazu (§ 2430 a násl. NOZ), pokud však smlouva o výkonu funkce nebo zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) nestanoví něco jiného. Pokud tedy mezi Vámi jako jednatelem a Vaší společností bude uzavřena smlouva o výkonu funkce, budou se Vaše vzájemná práva a povinnosti řídit primárně právě touto smlouvou a ustanoveními ZOK, v ostatním se budou řídit ustanovenými NOZ o příkazu. Pokud by mezi Vámi nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, řídila by se práva a povinnosti ustanoveními NOZ o příkazu.

Smlouva o výkonu funkce ve společnosti s ručením omezeným musí být uzavřena písemně a tuto smlouvu musí schválit valná hromada společnosti. Proces schválení musí být zaznamenán v zápisu z valné hromady.

Velmi podstatná je otázka sjednání odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. ZOK totiž obsahuje pravidlo bezplatnosti výkonu funkce pro ty případy, kdy odměňování není ve smlouvě sjednáno.

Odměna by Vám jako jednateli náležela i tak pouze v případě, že smlouva o výkonu funkce anebo ustanovení o odměňování by byly neplatné z důvodu na straně společnosti nebo smlouva by nebyla z důvodu překážek na straně společnosti uzavřena nebo by ji valná hromada neschválila bez zbytečného odkladu poté, co vznikla Vaše funkce jednatele. V takovém případě by se odměna určila jako obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, v případě, že smlouva nebyla uzavřena vůbec, jako odměna obvyklá v době vzniku Vaší funkce jednatele.

chci RADU

Zákon o obchodních korporacích velmi podrobně stanoví náležitosti pro určení údajů o odměňování, smlouva o výkonu funkce tak musí obsahovat:

  1. a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  2. b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  3. c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  4. d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Jiné plnění by Vám jako jednateli mohlo být poskytnuto jen po odsouhlasení valnou hromadou, a po vyjádření dozorčí rady, pokud je ve Vaší společnosti zřízena. Jiné plnění by Vám ještě mohlo být poskytnuto na základě vnitřního předpisu Vaší společnosti.

Vymezení odměny by mělo být přesné a určité, jinak by ho bylo možné považovat za neplatné a tehdy by mohlo platit, že výkon funkce jednatele je bezplatný.

Za velmi významné považujeme rovněž ustanovení § 61 ZOK, dle něhož by Vám plnění podle smlouvy o výkonu funkce nemuselo být poskytnuto v případě, že výkon Vaší funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Vaší společnosti, ledaže by valná hromada rozhodla jinak.

Stejná pravidla pro určení odměny platí také i pro případ, že by Vám bylo poskytováno plnění jako zaměstnanci společnosti a zároveň byste byl jednatelem společnosti.

Smlouva o výkonu funkce nemůže obsahovat ujednání o omezení Vaší odpovědnosti jednatele za výkon funkce jednatele, k takovému ujednání by se vůbec nepřihlíželo (viz § 53 odst. 2 ZOK).

Ve smlouvě o výkonu funkce pak lze upravit i funkční období jednatele, odstoupení jednatele z funkce nebo upravit pravidla o střetu zájmů (viz § 54 ZOK).

Smlouva o výkonu funkce by měla konkretizovat požadavky na výkon funkce jednatele s péčí řádného hospodáře, aby vše bylo určité.

Dále doplňujeme, že příjem jednatele se zdaňuje podle zákona o daních z příjmů a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců.

Na základě smlouvy o výkonu funkce jednatel může pobírat stejně jako zaměstnanci cestovní náhrady, dostávat příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování atd.

Závěrem pouze ještě upozorňujeme na odpovědnost jednatelů při úpadku společnosti, kdy platí, že za zákonem stanovených podmínek může být jednatel (bývalý jednatel) povinen na výzvu insolvenčního správce vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Pokud by nebylo možné takto získaný prospěch vydat, musel by jej jednatel nahradit v penězích.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADUchci SMLOUVU

Autor: Martina Činková