Ptáte se: Krácení dědictví v rodině

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, rád bych se zeptal na jednu věc ohledně dědictví. Je to pro mne dost bolestivé. Rodiče před smrtí otce darovali byt sestře. Možná se jedná o způsob, který je běžný, nevím. Tzn. darování proběhlo před dědictvím tak, aby to do něj nespadlo a nemusela se se mnou vypořádat. To je minulost, ale vypadá to, že maminka to bohužel udělá znova. Peníze, které získala prodejem domu, převedla nebo plánuje převést na sestru. Mám pocit, že mě tímto způsobem ošidili, jsem nemocný, možná uvažují jinak. Prostě to vidí tak, že je to správné. Maminka dost manipuluje s lidmi, možná se s tímto setkala ona sama, tak to prostě tak chce udělat. Mohu se nějak právně bránit? Podotýkám, že jsem nikomu nic neudělal.Děkuji, hezký den.

Odpověď:

Děkujeme za projevenou důvěru, které si vážíme.

Vycházíme z předpokladu, že máte pouze jednoho sourozence – sestru, Vaše maminka je či byla jediným vlastníkem domu, o výtěžek z jehož prodeje se nyní jedná, maminka je plně svéprávná a nelze prokázat její případnou duševní poruchu, ve které by v této věci jednala (v případě opaku prosíme o upřesnění okolností).

Za splnění všech právě uvedených předpokladů se postup Vaší maminky na první pohled opravdu nejeví jako zcela standardní. Bývá pravidlem, že rodiče se snaží pamatovat na to, aby se všem sourozencům dostalo pokud možno stejného dílu z majetku, ať už se tak stane za života rodičů, či po jejich smrti. Ve Vámi popsaném případě to opravdu vypadá, že tomu tak není, a že se zde schyluje k významnému zvýhodnění sestry oproti Vám.

chci RADU

Občanský zákoník (zákon číslo 89/2012 Sb. – dále jen OZ) ovšem zároveň v jednom ze základních pravidel, týkajících se vlastnictví, stanoví, že vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit (§ 1012 OZ, věta první). To znamená, že v případě, kdy se Vaše maminka z jakýchkoli důvodů rozhodla či ještě rozhodne převést svůj majetek (ať už jde o výtěžek z prodeje domu, či jiný majetek), na kohokoli jiného než Vás, pak, je-li plně svéprávná a není zde možnost prokázat její případnou duševní poruchu (§ 581 OZ), bohužel po právní stránce nemáte de facto žádnou efektivní možnost realizaci jejího úmyslu zabránit. Prostě řečeno, jako vlastník si maminka může se svým majetkem za života činit, co chce.

Pokud jde o případné dědictví po mamince, OZ pamatuje na případy, kdy některý z nepominutelných dědiců již za života obdržel od zůstavitele významnější dar či podporu (§ 1660 a násl. OZ). Zde OZ stanoví pravidla započtení na povinný díl a dědický podíl. Zjednodušeně řečeno, ten, kdo obdržel již za života od zůstavitele hodnoty, které nelze považovat za obvyklá darování, z dědictví obdrží již menší díl či nic. Jestliže tedy již za života obdržela sestra od matky dary vyšší hodnoty či jinou podporu (např. při založení domácnosti, započetí podnikání, apod. – detaily a pravidla viz OZ), a Vy nikoli, pak by sestra po smrti maminky již neměla z dědictví obdržet tolik co Vy, resp. Vy byste měl z dědictví obdržet díl vyšší popř. dokonce vše. Problémem však je, že v případě, pokud Vaše maminka svůj majetek již před smrtí významně „pokrátí“, pak k vypořádání v dědickém řízení již nezbudou pro Vás dostatečné majetkové hodnoty, zkrátka nebude na co započíst. Toho jste si jistě vědom, a proto se cítíte oprávněně zneklidněn. Bohužel, jak uvedeno výše, po právní stránce Vám právní řád efektivní prostředky obrany v podstatě nedává.

Podívejme se však na celou situaci ještě také lidským, ne striktně právním pohledem. Vzhledem k tomu, že se postup maminky jeví opravdu nestandardně, doporučujeme, abyste se, pokud je to alespoň trochu možné, s maminkou popř. i sestrou pokusil na toto téma v klidu a otevřeně pohovořit a požádat o vysvětlení celé situace a důvodů tohoto záměru. Myslíme, že je důležité dopátrat se zde motivů, které maminku vedou. Komunikace o této závažné otázce by měla být mezi Vámi rozvinuta (pokud možno bez negativních emocí), mnohdy vyjasnění si pohledů všech stran na věc pomůže „vyčistit vzduch“.

Píšete, že jste nemocný, bohužel více detailů jste neuvedl, neznáme charakter Vaší nemoci, zejména, zda jde o zdravotní postižení vyžadující pomoc jiných osob a kdo Vám pomoc ev. reálně poskytuje. Setkáváme se u klientů, s nimiž pracujeme, se situací, kdy rodiče chtějí nějak „odměnit“ sourozence, pokud např. dlouhodobě v rámci rodiny pomáhají s péčí o nemocného či postiženého. Podobně tomu je v případech, kdy péče o nemocného či postiženého zatížila rodiče finančně za života natolik, že další zdravé sourozence „šidili“, a nyní alespoň převodem majetku je chtějí v podstatě odškodnit. Nevíme, zda jde o Váš případ, jen tyto skutečnosti dáváme k úvaze.

Nevíme ani, zda jste např. příjemcem invalidního důchodu, popř. příspěvku na péči či dalších sociálních dávek. Pokud ano, a „sociální službu“ Vám poskytuje maminka či sestra, i to jsou prvky, které je vhodné vzít v potaz při pohledu na celou tuto záležitost. Stejně tak jako případné sdílení společné domácnosti, ať už s maminkou či sestrou, a Váš případný podíl na nákladech spojených s chodem domácnosti je potřeba ev. zohlednit.

V případě, pokud Vám Vaše nemoc znemožňuje se samostatně živit, přichází dokonce v úvahu i požadovat výživné po mamince za splnění zákonných podmínek (§ 910 a násl. OZ). Pro zhodnocení této možnosti však v této chvíli nemáme od Vás dostatečné množství potřebných informací.

Výše uvedené stanovisko poskytujeme na základě Vámi sdělených informací s výhradou, že případné doplnění dalších skutečností z Vaší strany může vést ke změně našeho právního stanoviska k věci.

chci RADU

Pokud byste měl k této věci jakékoli doplňující dotazy, neváhejte je opět zaslat stejnou formou jako dotaz tento. V takovém případě však zdvořile prosíme také o bližší objasnění charakteru Vaší nemoci, s kým sdílíte společnou domácnost, zda Vám nemoc umožňuje samostatně se živit a zda pracujete, zda jste příjemce invalidního důchodu popř. dalších sociálních dávek. Dále prosíme i o pohled do Vašeho života, zda a jakým způsobem Vám poskytuje či poskytovala pomoc matka či sestra, jak vypadalo a nyní vypadá případné soužití s nimi. Pokud se Vám v mezidobí podaří promluvit s matkou, prosíme i o sdělení důvodů, kterými případně vysvětlila maminka svůj postup, pokud Vám je bude ochotna sdělit. Po doplnění těchto informací se k Vašemu případu milerádi vrátíme a budeme se snažit pro Vás najít pokud možno efektivní pomoc.

Autor:

Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková,

právnička spolupracující s advokátní kanceláří Mgr. Martiny Činkové

DOPORUČENÍ MEDIACE

Mgr. Martina Činková doplňuje:

“Ve Vašem případě Vám lze rovněž doporučit tzv. mediaci, což je alternativní způsob řešení sporů smírnou cestou, kterého byste se mohl zúčastnit Vy, matka a sestra. Mediace je vhodná i z toho důvodu, že v jejím průběhu lze rovněž bezpečně za přítomnosti mediátora otevřít a citlivě zpracovat emoční otázky tak, aby Vaše maminka a sestra měly šanci pochopit, jak Vás jejich jednání mrzí, a zároveň jste měl šanci i Vy pochopit, jaké důvody Vaši maminku k takovém jednání vedou. Rovněž můžete společně za pomoci mediátora najít pro všechny zúčastněné vyhovující řešení a uzavřít dohodu, na základě které byste získal větší jistotu, že rovněž i Vy obdržíte konkrétní část majetku. Dohodu Vám doporučuji, aby ošetřil právník a zároveň aby byla rovněž přijata vhodná právní opatření k realizaci dohodnutých řešení.
V případě Vašeho zájmu mi prosím sdělte, z jakého města jste a pokusím se pro Vás zjistit nejbližšího mediátora. Osobně doporučuji mediátora, který má zároveň právní vzdělání. Pokud mediátor právní vzdělání nemá, doporučuji Vám mediátora, který s právníkem při tvorbě mediačních dohod spolupracuje.
Chcete-li být klidnější a zbytečně se nestresovat soudními spory, doporučuji Vám právě mediaci, kterou považuji za vhodnější řešení, než je cesta soudního řízení.
Pokud se Vám přesto nepodaří se s matkou a sestrou dohodnout, v případě zájmu o právní pomoc Vám  budeme i nadále rádi k dispozici a po upřesnění dalších shora požadovaných informací se dohodneme na vhodných právních krocích. Naše kancelář samozřejmě zastupuje klienty v soudních sporech a potom hájíme práva našich klientů maximálně efektivním způsobem.”