Ptáte se: Nadační fond

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den,

již několik let pomáhám společně s mou rodinou potřebným. V současné době bych ale rád založil projekt zaměřený na cílenou pomoc. Cílem je pomáhat zcela konkrétní pomocí konkrétním lidem a to převážně materiálně. Chceme pomáhat obecně a to na základě vlastního vyhledávání, doporučení a žádostí doručených k nám. Protože máme kolem sebe několik lidí i podnikatelů, kteří by se k nám rádi přidali, zvažujeme založení nějaké právní formy, neboť fungovat v tomto směru pod s.r.o. asi nemůžeme. Mohli byste nám v tomto ohledu pomoci radou, doporučením či pomocí?

Děkuji za jakoukoli odpověď.

Odpověď:

Děkujeme Vám za důvěru.

Máte-li záměr dočasně shromažďovat a spravovat finanční prostředky a vyvíjet činnost pro naplňování určitého veřejně prospěšného nebo dobročinného poslání, např. za účelem finanční podpory určitého okruhu osob, vlastních projektů nebo projektů jiných nestátních neziskových subjektů, pak můžete uvažovat o založení nadačního fondu.

Nadační fond je účelové sdružení majetku (majetek musí být používán v souladu s účelem uvedeným v zakládací listině a ve statutu, za předem stanovených podmínek) dočasného charakteru, které zakládá jeden nebo více zakladatelů k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky, a to tzv. zakladatelským právním jednáním, kterým může být buď zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti (závěť nebo nové instituty soukromého práva jako jsou dědická smlouva nebo dovětek). Ve Vašem případě půjde o zakládací listinu.

Pro srovnání: Nadace se zakládá k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu.

Nadační fond může být založen za účelem veřejně prospěšným (podpora obecného blaha) nebo za účelem dobročinným (podpora určeného okruhu osob, případně jednotlivců), případně za účelem smíšeným (z části veřejně prospěšným a z části dobročinným) anebo jiným, např. není vyloučen ani rodinný nadační fond (podpora zdravotně postiženého člena rodiny, která nemá dostatek finančních prostředků na zdravotní péči).

Vymezení účelu nadačního fondu bude důležitým momentem Vašeho případného  zakladatelského právního jednání. Účel nadačního fondu je zásadní pro činnost nadačního fondu a nakládání s majetkem nadačního fondu (běžným způsobem nakládání s majetkem je poskytování nadačních příspěvků, zajištění vlastní činnosti a úhrada nákladů na správu).

Osoby, které ve svém dotazu zmiňujete a které by se k Vám rády přidaly, se mohou na Vašem záměru, vedle samotného zakladatelského jednání, podílet dále např. finanční podporou jako dárci nebo např. členstvím v orgánech nadačního fondu jako členové správní rady (statutární orgán, minimálně tříčlenný), členové dozorčí rady (kontrolní a revizní orgán, minimálně tříčlenný, povinně zřizovaný v případě, kdy majetek nadačního fondu dosahuje výše alespoň 5 mil. Kč), případně z pozice revizora zřizovaného místo dozorčí rady (není-li zřízena dozorčí rada, musí být zřízen revizor), přičemž členy orgánů mohou být i právnické osoby.

Majetek nadačního fondu je tvořen vklady a dary a na rozdíl od nadace nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Pro správu majetku nadačního fondu platí určitá omezení – majetek musí být používán v souladu s účelem uvedeným v nadační listině a ve statutu, zcizení majetku je možné pouze v souladu s účelem nadačního fondu, majetek lze investovat pouze k tzv. obezřetné investici (rozumné rozvržení investičního rizika).

Pro srovnání: Majetek nadace tvoří nadační jistina ve výši minimálně 500 tis. Kč (vklady, případně i dary) a ostatní majetek. Pro založení nadačního fondu neplatí vkladová povinnost, navíc nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

V rámci hlavní činnosti musí nadační fond naplňovat účel svého založení a vedle toho může případně provádět i jinou výdělečnou činnost, která má povahu jednorázovou nebo nepravidelnou.

V rámci vedlejší činnosti může nadační fond i podnikat, pokud to zakladatel nevyloučil v zakládací listině a pokud výtěžky podnikání slouží výlučně k podpoře účelu nadačního fondu.

Pokud Vám v budoucnu právní forma nadačního fondu nebude zcela vyhovovat, občanský zákoník nabízí možnost změny právní formy nadačního fondu na nadaci; zakladatelské právní jednání, resp. zakládací listina však musí tuto možnost výslovně připustit. Pro budoucnost nadačního fondu je obsah zakládací listiny zásadní, listina může některé činnosti vyloučit (např. podnikání) nebo některá jednání povolit (např. změnu zakládací listiny, změnu právní formy). Doporučujeme velmi pečlivou přípravu zakladatelského právního jednání.

Na závěr považujeme za důležité upozornit na to, že naše odpověď předpokládá subsidiární použití právní úpravy nadací pro nadační fond. Mezi odbornou veřejností však panují na toto téma rozdílné názory.

V případě, že máte pochybnosti o právní formě nadačního fondu pro realizaci Vašeho záměru anebo o obsahu této odpovědi, doporučujeme Vám osobní návštěvu naší kanceláře za účelem podrobného seznámení s Vaším záměrem a diskuse nad konkrétními dotazy.

Připojujeme přehled důležitých paragrafů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

                § 118 – 209 Obecná úprava právnických osob

                § 146 – 150 Veřejná prospěšnost

                § 303 – 401 Fundace

                § 306 – 393 Nadace

                § 394 – 401 Nadační fond

 Část občanského zákoníku věnovaná nadačnímu fondu:

                § 394 Účel nadačního fondu

                § 396 Minimální náležitosti zakladatelského právního jednání

                § 398 Majetek nadačního fondu

                § 399 Změna právní formy

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:

                § 25 Zapisované skutečnosti obecně

Autoři: Mgr. Martina Činková, Mgr. Andrea Langmajerová

 

Upozornění a nabídka právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Martiny Činkové:

 Advokátní kancelář Mgr. Martiny Činkové poskytuje právní služby v oblasti nemovitostního, občanského, obchodního a neziskového práva.

Zakonyvkapse.cz jsou projektem uvedené advokátní kanceláře.

Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře:

chci RADU

Výše uvedený formulář je formulářem poptávkovým, což znamená, že jeho odesláním poptáváte právní služby advokátní kanceláře, která Vás bude v co nejbližší době kontaktovat s nabídkou právních služeb včetně sdělení ceny.

Máte-li zájem o bezplatnou odpověď, uveďte prosím do poznámky formuláře slovo “ZDARMA”. Je třeba zdůraznit, že advokátní kancelář vybírá dotazy, na které odpoví zdarma, dle vlastního uvážení. Taková odpověď zdarma může být zveřejněna s výraznou časovou prodlevou a není na ni žádný právní nárok. Advokátní kancelář vybírá ke zveřejnění takové dotazy, které mohou být především zajímavé pro čtenáře portálu zakonyvkapse.cz (tazatelovo jméno zůstává anonymní).

Pokud chcete mít jistotu, že na Váš dotaz bude odpovězeno, doporučujeme Vám poptat právní službu standardní cestou, tedy nikoliv zdarma. Na jednoduché dotazy odpovídáme již od 650,– Kč.

Po uzavření dohody o poskytnutí právní služby a zaplacení faktury máte jistotu, že se Vám advokátní kancelář bude věnovat a odpověď dostanete v dohodnuté lhůtě. Máte-li zájem o osobní konzultaci v kanceláři na adrese Revoluční 6, Praha 1, případně na konzultaci přes skype, tato placená služba je rovněž možná.

Běžná hodinová sazba advokátní kanceláře činí (platí i pro osobní či telefonické konzultace):

1.000,– Kč – právní služby v oblasti neziskového práva,

1.500,– Kč – právní služby v oblasti občanského  a nemovitostního práva,

2.000,– kč  – právní služby v oblasti obchodního práva.

Hodinová sazba může být dohodnuta jako vyšší zejména tehdy, je-li právní služba z odborného hlediska složitá, je-li právní služba poskytována v cizím jazyce, případně za ztížených podmínek či formou expresního zpracování.

Máte-li zájem o založení neziskové organizace či její transformaci, můžete si s námi sjednat schůzku na ak@cinkova.cz či se nám ozvat prostřednictvím poptávkového formuláře:

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Odměna za právní služby v souvislosti se založením neziskové organizace či její transformací se pohybuje již od

6.800,– Kč

(cena se odvíjí od množství práce, dokumentů, jednání, zda si přejete u soudu při zápisu zastoupit, atd.).

Cenu za založení Vaší právnické osoby Vám sdělíme do 5 pracovních dnů poté, jakmile od Vás obdržíme potřebné informace nezbytné pro zaslání nabídky. Buďte tedy prosím konkrétní v tom, jak si fungování Vaší neziskovky představujete, co očekáváte, jaký by měl být její účel, obsazení orgánů, atd. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.