Ptáte se: Sázení stromů poblíž hranice pozemků

Autor
/

Sdílejte

Nechala jsem si založit zahradu od profesionálního zahradníka a ten zasadil všechny stromy a větší keře dál od plotu mezi námi a sousedy. Řekl mi, že je to proto, aby pak rostliny nepřerůstaly a neprorůstaly plot a že by se k nim pak ani nedalo dostat, když by bylo třeba ořezat větve. Říkal, že na to existuje nějaké nařízení nebo doporučení, ale když jsem se ptala jaké, tak přesně nevěděl. Ovšem sousedé, kteří si zakládali zahradu zanedlouho po nás, si keře a stromy zasadili hned za plot a já se obávám, že k nám budou prorůstat větve a stínit nám na bazén. Existuje nějaké nařízení, které tuto problematiku upravuje?

Odpověď

V současné době žádný zákon takovou situaci neřeší s výjimkou obecného ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.

Naproti tomu nový občanský zákoník stanoví, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemku 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m (§ 1017). To neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu (tj. něco, co tvoří hranici pozemku) nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Nový občanský zákoník ani důvodová zpráva neuvádí, zda se dané ustanovení dá použít i na keře. Podle našeho názoru by toto pravidlo mělo platit i pro vyšší keře, jelikož tyto také mohou způsobit nechtěné stínění sousedního pozemku nebo jinak významně ovlivnit své okolí (např. čerpat ve větší míře podzemní vláhu apod.). Zda se toto ustanovení bude však skutečně takto vykládat, nedokážáme nyní s ohledem na neexistující judikaturu a odbornou literaturu předjímat.

chci RADU

chci NEMOVITOST

Autor: Martina Činková