Ptáte se: Spolky a lhůty

Autor
/

Sdílejte

Jsme občanské sdružení a od nového roku budeme spolkem. Co musíme udělat a v jaké lhůtě?

Odpověď

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) dojde ke zrušení několika zákonů, mimo jiné i zákonů č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (§ 3080, viz bod 154) a č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (§ 3080, viz bod 163).

Sdružení podle původního zákona o sdružování občanů bude nabytím účinnosti nového občanského zákoníku považováno za spolek, tedy právnickou osobu korporátního typu podle nového občanského zákoníku (§ 3045, viz odstavec 1), zatímco práva a povinnosti obecně prospěšné společnosti se i nadále budou řídit (zrušeným) zákonem o obecně prospěšných společnostech (§ 3050). Sdružení ani obecně prospěšnou společnost již nebude možné založit.

Do konce roku 2013 můžete využít možnosti transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Na tuto transformaci mnoho času nezbývá. Doporučujeme nečinit rychlá rozhodnutí bez přemýšlení. Prostudujte si nejprve alespoň ta ustanovení nového občanského zákoníku, která uvádíme v tomto článku, za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení. Pokud jste se pro transformaci sdružení na o.p.s. již rozhodli, doporučujeme porovnat právní formu o.p.s. a právní formu ústav a teprve poté učinit konečné rozhodnutí, zda transformovat sdružení na o.p.s. (do konce letošního roku) nebo sdružení, resp. spolek na ústav (po nabytí účinnosti NOZ).

Liberální a podrobná právní úprava spolku v novém občanském zákoníku Vám nabízí základní uspořádání spolkového života. Pokud si chcete uspořádat spolkový život jinak, můžete se ve většině případů od zákonné úpravy odchýlit. Je třeba dát pozor na ta zákonná ustanovení, od nichž se odchýlit nelze.

DOPORUČENÍ:

V případě, že se do konce roku nechystáte transformovat na obecně prospěšnou společnost, můžete vyčkat nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, přičemž po 1. lednu 2014 budete považováni za spolek podle nového občanského zákoníku.

  1. Prostudujte si ustanovení nového občanského zákoníku pojednávající o spolku (§ 214 – 302 NOZ) a dále také obecná ustanovení o právnických osobách (§ 118 – 209 NOZ) a korporacích (§ 210 – 213 NOZ).
  2. Ustanovení nového občanského zákoníku porovnejte se svou dosavadní činností, zamýšlenou činností, vnitřním uspořádáním a vnitřními dokumenty (stanovy).
  3. Ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku přizpůsobte nové zákonné úpravě svůj název (§ 3042).
  4. Ve lhůtě tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku přizpůsobte donucujícím ustanovením zákonné úpravy spolku (§ 3041, viz odst. 2) své vnitřní dokumenty, přičemž můžete využít osnovy nového občanského zákoníku a provést jen drobné změny, anebo můžete využít dispozitivní úpravy nového občanského zákoníku a upravit dokumenty dle Vašich potřeb.
  5. Pokud pochybujete o tom, zda vyhovujete právní formě spolku nebo se Vám zalíbila právní forma ústavu nebo sociálního družstva, můžete využít možnosti transformace na ústav (§ 402 – 418 NOZ) nebo sociální družstvo (§ 552 – 773  ZOK), přičemž doporučujeme se o této transformaci nejprve poradit s odborníkem (§ 3045_NOZ, viz odstavec 1).

chci RADU

Autoři: Martina Činková, Andrea Langmajerová

 

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}