Ptáte se: Vedlejší výdělečná činnost spolku

Autor
/

Sdílejte

Jak je to s vedlejší výdělečnou činnostíspolek se bude zabývat sportovním tréninkem za úplatu, která slouží k podpoře činnosti a úhradě nákladů (pronájem sportoviště, náklady na trenéry, tréninkové vybavení-pomůcky, pitný režim apod.)?

Odpověď:

Spolek je právnická osoba založená k naplňování společného zájmu členů spolku. Uspokojování a ochrana společného zájmu členů, k jehož naplňování je spolek založen představuje hlavní (spolkovou) činnost. Vedle této hlavní činnosti může spolek vyvíjet rovněž vedlejší hospodářskou činnost, přičemž účelem této vedlejší hospodářské činnosti je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku. Zisk (kladný výsledek hospodaření) z činnosti spolku (hlavní i vedlejší činnosti) může spolek použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Lze doporučit formulovat hlavní činnost spolku ve stanovách tak, aby vynakládání prostředků bylo v souladu s účelem a hlavní činností spolku.

Předměty vedlejší hospodářské činnosti se zapisují do spolkového rejstříku. Pokud je k této činnosti vyžadováno právními předpisy oprávnění (např. živnostenské oprávnění), je nutné toto oprávnění doložit rejstříkovému soudu jako přílohu k návrhu na zápis údajů, příp. změny zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku (např. výpis z veřejné části živnostenského rejstříku).

Podnikání nebo jinou výdělečnou činnost může spolek vyvíjet pouze v rámci vedlejší činnosti. To však nebrání tomu, aby spolek vyvíjel i příležitostnou výdělečnou činnost v rámci hlavní činnosti, pokud jsou splněny tyto podmínky: (1) tato výdělečná činnost je prostředkem k dosahování účelu spolku (k jehož naplňování byl spolek založen) a současně (2) tato výdělečná činnost není podnikáním, tzn., že není soustavnou činností provozovanou za účelem dosažení zisku.

Případně se na nás obraťte a sjednejte si osobní schůzku.

chci RADU

chci založit NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}