Ptáte se: Vklad při změně právní formy spolku na ústav

Autor
/

Sdílejte

Jaký vklad (finanční nebo jiný) je potřeba při transformaci ze zapsaného spolku na zapsaný ústav?

Odpověď:

Vklad při změně právní formy spolku na ústav může mít formu peněžitého vkladu nebo nepeněžitého vkladu (např. movitá či nemovitá věc, pohledávka či právo). Údaj o vkladu se zapisuje do rejstříku ústavů.

Povinnou náležitostí zakládací listiny při založení ústavu nebo při změně právní formy spolku na ústav je mimo jiné údaj o výši peněžitého vkladu, popřípadě údaj o nepeněžitém předmětu vkladu. Občanský zákoník nestanoví povinnou minimální výši vkladu, tak jako např. u nadace, nestanoví ani to, zda je vklad povinností každé osoby v pozici zakladatele ústavu. Výše vkladu je libovolná, může být tedy i nulová. V každém případě je nutné tuto skutečnost jednoznačně uvést v zakládací listině. Přikláním se k tomu, aby alespoň při založení nového ústavu zakladatel do ústavu vložil nějaký peněžitý vklad na počáteční výdaje do doby, než ústav bude mít k dispozici peněžní prostředky na své fungování.

Na závěr upozorňuji na to, že při změně právní formy spolku na ústav vyžadují rejstříkové soudy (případně notáři provádějící přímý zápis do rejstříku ústavů) pro účely zápisu změny právní formy do rejstříku ústavů v případě peněžitého vkladu složení vkladu na zvláštní účet u banky.

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}