Ptáte se: Změna názvu spolku v souladu s NOZ

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, jsem předsedou spolku (tělovýchovné jednoty) a mám relativně jednoduchý dotaz k přizpůsobení názvu spolku. Co je to přizpůsobení názvu spolku? Je to doplnění slova spolek nebo z.s. ? Pokud ano, tak k tomu je přece nutnost změnit stanovy, tedy členská schůze. Proč potom ty dva termíny – do 1.1.2016 přizpůsobení názvu a do 1.1.2017 přizpůsobení stanov nové právní úpravě. Mám totiž zato, že pokud by členská schůze měla schvalovat pouze změnu názvu, aniž by upravila znění stanov nové právní úpravě, soud by to neměl přijmout pro nesoulad změny stanov s novou právní úpravou.

Odpověď:

Přizpůsobení názvu spolku novému občanskému zákoníku znamená, že název spolku uvedete do souladu s § 216 občanského zákoníku, to znamená, že název spolku přizpůsobíte tak, aby obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“.

chci transformovat NEZ

Změna názvu spolku vyžaduje změnu stanov spolku rozhodnutím příslušného orgánu spolku, jak správně předpokládáte. Ustanovení § 218 občanského zákoníku totiž stanoví minimální obsah stanov, přičemž název spolku je zde výslovně uveden. Změna stanov spolku (změna názvu spolku) bude vyžadovat svolání nejvyššího orgánu spolku, ve Vašem případě půjde zřejmě o členskou schůzi. Budete tedy řešit svolání členské schůze, která bude muset být schopná usnášet se, dále vyhotovení příslušných dokumentů, zejména zápis ze zasedání členské schůze, rozhodnutí členské schůze, aktuální znění stanov (s novým názvem). Stojí za úvahu zařadit přizpůsobení názvu spolku a přizpůsobení stanov spolku nové právní úpravě na program jednoho zasedání členské schůze.

Proč občanský zákoník poskytuje 2 lhůty, je dotaz spíše na zákonodárce. V důvodové zprávě lze vyčíst například to, že nová zákonná úprava může u dosud existujících spolků vyvolat nutnost přizpůsobit obsah dosavadních stanov, a že zákonodárce s ohledem na stav zdejšího právního prostředí považoval dobu 3 let za dostatečně dlouhou pro přizpůsobení stanov.

V případě, že zákon poskytuje spolkům lhůtu přizpůsobit stanovy do 3 let ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku, soud by neměl změnu názvu spolku formou změny stanov odmítnout proto, že zbývající obsah stanov není dosud přizpůsoben občanskému zákoníku. Z důvodu opatrnosti lze doporučit k návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku připojit sdělení pro rejstříkový soud, jehož obsahem bude vysvětlení, že spolek využívá možnosti poskytnuté v § 3041 odst. 2, podle které přizpůsobí stanovy spolku občanskému zákoníku a doručí stanovy příslušnému rejstříkovému soudu ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku. Při vyplňování inteligentního formuláře – návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku budete kromě změny názvu vyplňovat také další údaje, mimo jiné statutární orgán (a v případě kolektivního statutárního orgánu i počet členů statutárního orgánu) a konkrétní členy statutárního orgánu, dále přiložíte příslušné listiny, zejména rozhodnutí členské schůze, doklad o volbě současného statutárního orgánu, původní stanovy, nové stanovy (s novým názvem).

Pro úplnost dodávám, že pro změnu názvu spolku platí výjimka stanovená v ust. § 3042 NOZ, které připouští možnost, že spolek není povinen přizpůsobit svůj název, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Pokud byste takovou výjimku chtěli uplatnit, tak lze doporučit zaslat příslušnému rejstříkovému soudu sdělení, že spolek uplatňuje zákonnou výjimku (pro tento postup se nepoužije inteligentní formulář).

Aktualizace:

Na závěr připojuji citaci z návrhu novely občanského zákoníku, která byla vládou schválena v říjnu 2015 (legislativní proces ještě není dokončen), v tomto znění: „Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.“

V případě zájmu se můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

chci RADU

chci založit NEZ

chci transformovat NEZ

Autor: Martina Činková

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}