Vzor: Statut svěřenského fondu – příloha k Příběhům ze Suchánkovic rodiny (5)

Autor
/

Sdílejte

Upozornění: Níže uvedený vzor statutu svěřenského fondu je zcela smýšlený, nezakládá se na žádných reálných skutečnostech, případná shoda jmen s reálnými osobami je čistě náhodná. Vzor statutu je doplňující ukázkou možného způsobu naložení se svěřenským fondem v rámci příběhu Ze Suchánkovic rodiny – 5. díl – viz zde).

STATUT SVĚŘENSKÉHO FONDU VE PROSPĚCH MATĚJE SUCHÁNKA

  Článek 1 – Svěřenský fond

 1. Václav Suchánek, narozen 12. 6. 1948, bytem Masarykova 44, Vesnice (dále jen „Zakladatel“) zřizuje svěřenský fond s názvem Svěřenský fond ve prospěch Matěje Suchánka (dále jen „Svěřenský fond“ nebo „Fond“).
 2. Svěřenský fond je při svém vzniku tvořen tímto majetkem: finanční částka ve výši 200.000,– Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
 3. Tento Fond se zřizuje za soukromým účelem, kterým je finanční podpora zakladatelova vnuka Matěje Suchánka při jeho vzdělávání na střední a vysoké škole.
 4. Tento Fond se zřizuje na dobu určitou. Správa Svěřenského fondu končí nejpozději dnem, kdy obmyšlený dosáhne věku 26 let.

  Článek 2 – Svěřenský správce

 1. Zakladatel jmenuje svěřenským správcem Fondu svého syna Pavla Suchánka, narozeného 4. 8. 1979, bytem Lidická 787, Městečko. Správce svěřenského fondu toto jmenování přijímá podpisem Smlouvy o pověření svěřenského správce správou svěřenského fondu ze dne 28.3.2015.
 2. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve Svěřenském fondu. Svěřenský správce může se svěřeným majetkem nakládat jakýmkoli způsobem, který je v souladu se zákonem, vždy však musí dbát o naplnění účelu Fondu a respektovat práva obmyšleného. Svěřenský správce nesmí s majetkem nakládat takovým způsobem, kterým by snížil majetkovou podstatu Svěřenského fondu.
 3. Svěřenský správce je mimo jiné oprávněn svěřené finanční prostředky investovat. Svěřenský správce však musí s finančními prostředky nakládat takovým způsobem, aby byl schopen včas vyplatit obmyšlenému finanční částky podle podmínek pro plnění ze Svěřenského fondu uvedených v článku 4 tohoto statutu.
 4. Veškeré plody a užitky ze Svěřenského fondu se stávají majetkem svěřenského správce jako odměna za služby správce.
 5. V případě, že svěřenský správce zemře, Zakladatel jmenuje bez zbytečného odkladu nového svěřenského správce. Pokud v době smrti svěřenského správce nebude Zakladatel naživu nebo nebude schopen jmenovat nového svěřenského správce, jmenují nového svěřenského správce společně osoby, které jsou oprávněny vykonávat dohled nad správou Svěřenského fondu podle článku 5 tohoto statutu.

  Článek 3 – Obmyšlený

 1. Jako obmyšleného ze Svěřenského fondu jmenuje zakladatel svého vnuka Matěje Suchánka, narozeného 20.03.2013, bytem Lidická 787, Městečko.
 2. Zakladatel přiznává obmyšlenému právo na majetek ze Svěřenského fondu. Tento majetek bude obmyšlený získávat do svého vlastnictví postupně na základě splnění podmínek pro plnění ze Svěřenského fondu uvedených v článku 4 tohoto Statutu.
 3. Obmyšlený nemá nárok na plody a užitky plynoucí z majetku ve Svěřenském fondu.

 Článek 4 –  Podmínky pro plnění ze Svěřenského fondu

 1. Finanční částku ve výši 200.000,– Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bude svěřenský správce vyplácet převodem na bankovní účet obmyšleného, a to v těchto postupných platbách: a) Finanční částku ve výši 50.000,– Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) dostane obmyšlený, pokud úspěšně vykoná maturitní zkoušku. Svěřenský správce tuto částku převede na účet obmyšleného do 10 (deseti) dnů poté, co mu obmyšlený předloží doklad o vykonání maturitní zkoušky.   b) Pokud bude obmyšlený studovat na jakékoli vysoké škole, bude mu svěřenský správce vyplácet ze Svěřenského fondu každý měsíc 5.000,– Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a to až do vyčerpání celého majetku ve Fondu. Svěřenský správce tuto částku převede na účet obmyšleného vždy do desátého dne příslušného měsíce. Svěřenský správce je oprávněn pravidelně kontrolovat, zda je obmyšlený stále zapsán jako student vysoké školy a obmyšlený je povinen poskytnout mu při kontrole potřebnou součinnost.

Článek 5 –  Dohled nad správou Svěřenského fondu

 1. Dohled nad správou Svěřenského fondu vykonává zakladatel a obmyšlený. Dohled nad správou Svěřenského fondu vykonává také manželka svěřenského správce Kateřina Suchánková, narozena 5. 7. 1983, bytem Lidická 787, Městečko.
 2. Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou Svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o Svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.
 3. Zakladatel může svěřenského správce kdykoli odvolat, pokud není spokojen s jeho výkonem správy. Pokud zakladatel svěřenského správce odvolá, je povinen zároveň jmenovat nového správce, přičemž nový správce musí se jmenováním souhlasit.
 4. Osoby, které mají právo dohledu nad správou Svěřenského fondu i jiné osoby, které na tom mají právní zájem, mohou soudu navrhnout, aby svěřenskému správci určité jednání uložil nebo zakázal, anebo svěřenského správce odvolal nebo jmenoval nového. Tyto osoby se také mohou dovolat neplatnosti právního jednání, kterým správce poškozuje svěřenský fond nebo právo obmyšleného.

Článek 6 – Změny svěřenského fondu

 1. Zakladatel, svěřenský správce ani nikdo jiný není oprávněn snížit majetkovou podstatu Svěřenského fondu jinak, než způsobem uvedeným v podmínkách pro plnění ze Svěřenského fondu v článku 4 tohoto statutu.
 2. Zakladatel je oprávněn kdykoli zvýšit majetkovou podstatu Svěřenského fondu. V souladu se zvýšením musí být upraven tento statut a musí být stanoveny podmínky, za kterých bude možné z nově nabytého majetku plnit obmyšlenému.
 3. Zvýšit majetkovou podstatu Svěřenského fondu může i osoba odlišná od zakladatele smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Taková osoba se nestává zakladatelem Svěřenského fondu. O způsobu naložení s takovým majetkem rozhodne svěřenský správce v souladu s účelem Fondu a se zájmy obmyšleného.

Článek 7 – Konec správy Svěřenského fondu a zánik Svěřenského fondu

 1. Správa Svěřenského fondu končí především dosažením jeho účelu. Účelu Fondu je dosaženo, pokud je veškerý majetek ve Svěřenském fondu převeden do vlastnictví obmyšleného v souladu s podmínkami pro plnění ze Svěřenského fondu uvedenými v článku 4 tohoto statutu. Správa Svěřenského fondu skončí tímto způsobem v den, kdy je obmyšlenému vyplacena poslední finanční částka.
 2. Správa Svěřenského fondu skončí dnem, kdy obmyšlený dosáhne věku 26 let. S majetkem, který bude v této době ve Svěřenském fondu, může svěřenský správce naložit podle své vůle.
 3. Obmyšlený se může vzdát práva na plnění ze Svěřenského fondu, tím končí správa Svěřenského fondu.
 4. Správa Svěřenského fondu končí také smrtí obmyšleného. V případě smrti obmyšleného je svěřenský správce povinen převést majetek ve Svěřenském fondu na Zakladatele. V případě, že Zakladatel nebude v době smrti obmyšleného naživu, je svěřenský správce povinen převést majetek ve Svěřenském fondu na dědice obmyšleného, kteří by po něm dědili podle zákonné dědické posloupnosti.
 5. Skončí-li správa Svěřenského fondu podle ustanovení odstavců 1, 2, 3 nebo 4 tohoto článku, svěřenský fond zanikne.

 Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho vyhotovení ve formě notářského zápisu.
 2. Tento statut může být měněn nebo doplňován pouze Zakladatelem, a to formou notářského zápisu. Každou změnu nebo doplnění statutu oznámí Zakladatel svěřenskému správci a vydá mu úplné znění nového statutu.
 3. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden zůstane Zakladateli, jeden dostane svěřenský správce a jeden zůstane v úschově u notáře.

 

V Městečku dne 28.3.2015

 

[Podpis Zakladatele]

——————————–

Václav Suchánek