Vzor: Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy (příloha k Příběhu ze Suchánkovic rodiny č. 8)

Autor
/

Sdílejte

Upozornění: Případná shoda názvů s reálnými údaji či subjekty je čistě náhodná. Vzor odstoupení je doplňující ukázkou v rámci příběhu Ze Suchánkovic rodiny – 8. díl – viz zde).

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY

www.veselezahrady.cz

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1   Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2   Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat společnost Veselé zahrady s.r.o. (IČ 12345678, sídlem Městečko 123, PSČ 123 12, email: odstupuji@veselezahrady.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Na naší webové stránce (www.veselezahrady.cz) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1   Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2   Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (adresa). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

2.3   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V Městečku dne 1.8.2015

 chci RADU

Provozovatel e-shopu:

Veselé zahrady s.r.o., IČ 12345678, sídlem Městečko 123, PSČ 123 12